Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA109

Kod
5KA109
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till ekonomisk antropologi samt nutida antropologiska perspektiv på hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella dimensioner i ett globalt perspektiv. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna problematisera olika perspektiv på ekonomi samt redogöra för hur kulturantropologiska begrepp och perspektiv på ekonomi tillämpas i etnografiska fallstudier.

Innehåll

Kursen går igenom olika antropologiska perspektiv på ekonomi, samt ger exempel på försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen analyseras hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella dimensioner.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Undervisningsspråk är svenska, men engelska förekommer regelbundet på alla våra kurser. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin