Kulturantropologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA106

Kod
5KA106
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till kultur- och socialantropologins ämnesområde, synsätt, arbetssätt och vetenskapliga begreppsapparat. Kursen syftar även till att ge kunskaper om social och kulturell variation i ett globalt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Definiera, använda och problematisera grundläggande antropologiska begrepp;
  • Tillämpa ett kulturantropologiskt perspektiv för att analysera aktuella samhällsfrågor;
  • Redogöra för kulturell och social variation med etnografiska exempel från olika delar av världen;
  • Problematisera kulturella föreställningar om människor och samhällen;
  • Diskutera och använda antropologiska metoder;
  • Reflektera över etiska frågor i förhållande till antropologiskt arbete;
  • Använda grundläggande vetenskapliga färdigheter i analys och presentation.

Innehåll

MODUL 1 Tänk som en antropolog! En introduktion (7.5hp)

Kursen presenterar ämnets historia och dess teoretiska och metodologiska utveckling. Genom att diskutera etnografi som empirisk vetenskap, metod och beskrivning öppnas den antropologiska verktygslådan med centrala nyckelbegrepp som tillämpas på etnografiska exempel från olika delar av världen. Kursen tar också upp relationen mellan antropologi som akademisk disciplin och publikt engagemang.

MODUL 2 Genus och sexualitet (7.5hp)

Kursen behandlar genus och sexualitet ur olika teoretiska och antropologiska perspektiv. Kursen ger insikter om hur genus och sexualitet formas i bestämda kulturella och historiska sammanhang, och om vad det betyder att genus och sexualitet genomsyrar både individers självuppfattningar och samhälleliga maktstrukturer.

MODUL 3 Antropologiska perspektiv på ekonomi: Om kohandel och kapitalism (7.5hp)

Kursen fokuserar på försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen får studenten lära sig att analysera hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella och symboliska dimensioner.

MODUL 4 Antropologi i praktiken: Från ax till limpa och tillbaks igen (7.5hp)

I den avslutande kursen lär sig studenten om antropologiska arbetssätt genom praktik såväl som teori. Kursen uppmärksammar frågor kring etnografiskt fält och fältarbete, antropologiska frågeställningar och deras relation till lämpliga metoder, förhållandet mellan teori och empiri, samt etik. Studenten övar sig i empirisk datainsamling, textanalys liksom etnografisk skrivande, i grupp såväl som individuellt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Undervisningsspråk är svenska, men engelska förekommer regelbundet på alla våra kurser. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin