Bioteknisk metodik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB426

Kod
1KB426
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 10 hp kemi. Genomgångna Grundläggande kemi, genomgången Grundläggande organisk kemi eller Organisk kemi I, samt genomgången Cellbiologi varav 5 hp avklarade.

Mål

Studenten ska i kursen få både teoretiska och praktiska färdigheter inom bioteknisk metodik.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • isolera, identifiera och karaktärisera biomolekyler med tonvikt på proteiner.
  • planera och genomföra egna praktiska projekt i grupparbetesform.
  • kritiskt utvärdera experimentella resultat, diskutera för- och nackdelar med olika metoder samt föreslå och utveckla alternativa metoder.

Innehåll

Strategier och metoder för isolering och karaktärisering av biomolekyler (kromatografi, elektrofores, spektroskopi, mm). Framställning av rekombinanta proteiner. Skräddarsydda proteiner. Kvalitativa och kvantitativa studier av biomolekylära interaktioner och mekanismer, struktur-funktionssamband, enzymkinetik. Membranbiokemi. Laborationer: Laborationsdelen genomförs i form av realistiska projekt i mindre grupper där grundläggande metoder för expression, separation och analys ingår. I projekten ingår också försöksplanering, inhämtning av information, sammanställning och utvärdering av erhållna resultat.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Övningar och laborationer (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från det skriftliga provet och resultatet från övningar/laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB412 Bioteknisk metodik, 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin