Molekylära material

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB360

Kod
1KB360
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med (1) 60 hp kemi eller (2) 30 hp kemi och 30 hp fysik/biologi. Genomgången Biomaterial I varav 2 hp ska vara avklarade eller genomgången Materialsyntes varav 2 hp ska vara avklarade. Engelska 6. (Med svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva polymerers struktur och kunna tillämpa termodynamiska samband för polymera system, speciellt för fasjämvikter och svällningsegenskaper hos geler
  • beskriva, analysera samt lösa problem baserade på egenskaperna hos viskoelastiska material
  • redogöra för de elektroniska egenskaperna hos polymera halvledare samt illämpa denna kunskap på relevanta problem, speciellt inom energirelaterade områden
  • diskutera och förutsäga hur olika material kan sammanfogas med hjälp av adhesion, samt kunna föreslå och motivera lämpliga metoder för att lösa ett givet problem
  • söka, sammanställa och presentera information utgående från en frågeställning relaterad till kursinnehållet
  • genomföra experiment relaterade till kursinnehållet samt presentera resultat och slutsatser på ett klart och språkligt korrekt sätt

Innehåll

Polymerstruktur, termodynamik för polymerlösningar och polymersmältor, adhesion, fysikaliska och kemiskt tvärbundna geler, polymera halvledare, reologiska begrepp och samband, linjär och icke-linjär viskoelasticitet, elektroreologi

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt

Examination

Skriftligt teoriprov anordnas under/i slutet av kursen. Det teoretiska provet motsvarar 6 hp och laborationer och projekt 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av teoriprov och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB356 Molekylära material I eller 1KB357 Molekylära material II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin