Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder för material

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB566

Kod
1KB566
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp varav 100 hp inom teknik/naturvetenskap, 20 hp matematik, 75 hp kemi och/eller fysik, samt något av följande: 1. Kvantmekanik och kemisk bindning samt någon av kurserna Fasta tillståndets fysik och Fasta tillståndets kemi 5 hp; 2. Genomgångna 30 hp materialvetenskap; 3. Genomgångna Introduktion till energilagring och Materialkemi för batterier. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan olika elektroniska samt atomistiska simuleringsmetoder,
  • konstruera arbetsflöden för multiskalsimuleringar där elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder länkas och kopplas samman,
  • diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa materialrelaterade problem för ordnade och oordnade bulkmaterial, med och utan defekter,
  • beskriva och tillämpa metoder för att beräkna elektroniska och mekaniska egenskaper hos material.

Innehåll

Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder (Hartree-Fock, täthetsfunktionalteori, semi-empiriska metoder, kraftfält och maskininlärda potentialer). Strukturell och elektronisk karaktärisering. Multiskalmodellering (elektroner → atomer → kontinuerliga modeller) för material.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, hemuppgift, datorlaboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp), muntlig redovisning av hemuppgift (1 hp) samt skriftlig redovisning av laborationskurs (1 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin