NMR-spektroskopi I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB469

Kod
1KB469
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi inklusive 15 hp organisk kemi eller 15 hp fysikalisk kemi, alt. 20 hp organisk eller fysikalisk kemi tillsammans. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för teorin bakom de för organiska ämnen vanligaste NMR-experimenten.
  • relatera NMR-parametrar såsom kemiskt skift, skalära kopplingskonstanter och relaxationstidskonstanter till molekylers struktur.
  • utreda typiska organiska föreningars struktur (molekylvikt upp till ca. 500 Da) med hjälp av lämpliga NMR-experiment.
  • genomföra för kursen relevanta experiment samt tolka och dokumentera resultaten.

Innehåll

Bakgrund till NMR-fenomenet, samband mellan NMR-spektra och molekylers struktur. Upptagning av rutinspektra (proton och kol), grundläggande databehandling (t.ex. viktningsfunktioner). 1D NMR-tekniker: Dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra. 2D NMR-tekniker: Homo- och heteronukleär korrelation (COSY, TOCSY, HSQC, HMBC), mätning av nukleär Overhausereffekt (NOESY, ROESY). Särskild vikt läggs på att kursdeltagaren lär sig den praktiska användningen av NMR-utrustningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, och seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning övas. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen och är poängsatt till 2 hp. Godkänt laboratoriearbete krävs också för att kursen skall godkännas. I kursen ingående obligatoriska övningar och laborationer är poängsatta till 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med NMR-spektroskopi, 5 hp (1KB460)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin