Avancerade metoder för speldesignforskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD314

Kod
5SD314
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Magisterprogram i speldesign, 60 hp och Masterprogram i speldesign, 120 hp, samt i Magisterprogram i transformativ speldesign, 60 hp. 

Behörighetskrav

15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva forskningsmetoder från relevanta ämnesområden, exempelvis humaniora och samhällsvetenskap
  • identifiera relevanta vetenskapliga frågeställningar i relation till tidigare litteratur
  • planera forskningsprojekt, med datainsamling och analys, på ett effektivt sätt
  • analysera aktuell forskning inom spel och speldesign
  • diskutera och inta ett kritiskt förhållningssätt till de teorier och metoder som används
  • diskutera etiska utmaningar på ett reflekterande sätt
  • presentera forskningsresultat i skriftlig och/eller muntlig form.

Innehåll

Kursen förbereder studenterna inför uppsatsarbetet utifrån de samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga teorier och metoder som är relevanta för speldesign. Studenterna får en grundläggande förståelse för olika metoder för att kunna bestämma vilka av dessa som de vill arbeta med i sin egen forskning. Kursen ger studenterna möjlighet att fördjupa sig i de valda metoderna som förberedelse för uppsatsarbetet. Kursen ger även studenterna en översikt över vetenskaplig metod som en del av deras akademiska färdigheter.

Metoderna väljs från humaniora, inklusive vissa av följande: textanalys, formalism, politisk ekonomisk analys, diskursanalys, kritisk analys, m.m. Kursen tar även upp metoder från samhällsvetenskaperna, inklusive vissa av följande, eller samtliga följande: designbaserad forskning, praktikbaserad forskning; observerande, kvantitativ, kvalitativ och blandad datainsamling och dataanalys m.m. Kursen kan även ta upp andra metoder från andra studieområden.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, läsning av akademiska texter om forskningsmetodik och speldesign, samt andra läromedel. Studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner och andra aktiviteter, till exempel workshops. De får även arbeta både enskilt och i grupp med kursuppgifter. Studenterna kommer att presentera sina arbeten vid seminarier och bidra med konstruktiv kritik på sina kurskamraters arbeten.

När kurstillfället ges som en distanskurs, kommer seminarierna hållas i form av diskussioner i universitetets digitala undervisningsplattform. Föreläsningarna är förinspelade och tillgängliga online. Studenterna kommer att få presentera sina arbeten via videoinspelningar.

Examination

Bedömning görs av aktivt deltagande i seminarier, workshops och andra kursaktiviteter, genom en muntlig presentation av uppsatsförslaget, samt av den slutgiltiga planen för examensarbetet, inklusive återkoppling från studentgruppen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin