Barn- och ungdomshistoria

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE063

Kod
4PE063
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges även som programkurs inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen ger en fördjupad bild av såväl barn och ungdomars levnadsförhållanden genom historien som den förändrade synen på barndom och ungdomstid. Syftet är att studenten ska tillägna sig en förstående för hur den historiska utvecklingen bidragit till dessa förändringar.

Kursen ger även fördjupade kunskaper inom metodologiska och teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomshistoria. I kursen ingår analys av historiska källmaterial.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna

  • förstå hur samhällets förändring bidragit till förändrade levnadsförhållanden för och förändrad syn på barn och unga
  • visa förtrogenhet med specifika metoder inom barn- och ungdomshistoria
  • visa förtrogenhet med teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomshistoria
  • genomföra vetenskaplig analys med utgångspunkt i historiskt källmaterial, teori och metoder med relevans för barn- och ungdomshistoria

Innehåll

  • Barndomens och ungdomens föränderlighet
  • Källmaterial och metoder i historiska studier av barn och unga
  • Teoretiska perspektiv på historiska studier av barn och unga
  • Analys av historiska källmaterial relevanta för barn- och ungdomshistoria

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin