Protein engineering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG301

Kod
1BG301
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F, Kemi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi inklusive endera av fortsättningskurserna Molekylär cellbiologi, 15 hp eller Genomfunktion, 15 hp eller Molekylärmedicinsk infektionsbiologi, 15 hp eller Genombiologi, 5 hp, eller (2) 30 hp inom Masterprogram i tillämpad bioteknik eller Masterprogram i kemi med inriktning mot biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge dem fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och beskriva strukturen och klassificeringen av biologiska makromolekyler (proteiner och nukleinsyror) och relatera denna information till deras funktion,
  • beskriva faktorer som är viktiga för makromolekylär veckning och stabilitet,
  • redogöra för hur biologiska makromolekyler kan användas för olika industriella och akademiska ändamål, såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign,
  • beskriva och värdera metoder för framställning, rening och lagring av biologiska makromolekyler,
  • planera och utföra mutagenesexperiment för att konstruera biologiska makromolekyler,
  • testa funktionen hos renade biologiska makromolekyler,
  • föra en fullständig och informativ laboratoriejournal, som uppvisar förståelse för good laboratory practices (GLP)-kraven,
  • utforma en forskningsplan för en bioteknologisk uppfinning.

Innehåll

Strukturer och funktion hos biologiska makromolekyler (proteiner och nukleinsyror), och biotekniska metoder som används för att framställa och karakterisera dessa. Föreläsningar kommer också att beskriva industriella och medicinska tillämpningar av konstruerade biologiska makromolekyler. Studenterna kommer även att genomföra ett projektbaserade bioteknologiskt experiment, som inkluderar produktion och analys av biologiska makromolekyler.

Studenterna ska genomföra dokumentation av den laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv. Studenten ska även presentera nya lösningar på ett utvalt bioteknologiskt experimentellt problem.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupp- och datorövningar samt laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar, duggor och datorövningar är obligatoriskt.

Examination

Teori (7 hp); Praktik (8 hp)

Teoridelen examineras genom skriftliga prov (7 hp). Praktikdelen fordrar en korrekt förd laboratoriejournal (enligt GLP) och muntliga redovisningar av laborativa experiment (5 hp) samt muntlig redovisning av ett originalforskningsprojekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin