Limnologi D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG505

Kod
1BG505
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive 90 hp biologi, kemi och/eller geovetenskap varav minst 60 hp biologi inklusive 10 hp ekologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna skall tillägna sig kunskaper i limnologi av relevans för sin framtida yrkes- och forskningsverksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och utvärdera abiotiska och biotiska förhållanden i akvatiska ekosystem
  • redogöra för struktur och dynamik i biogeokemiska kretslopp och organismsamhällen
  • utföra grundläggande limnologisk provtagning och analys i fält/laboratorium
  • planera och genomföra experiment/fältstudier
  • redovisa och utvärdera experiment/fältstudier både muntligen och skriftligen
  • diskutera biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Kursen förmedlar kunskap om inlandsvatten som ekosystem vilket omfattar både fysikaliska, kemiska och biologiska delar med särskild fokus på sjöar. Den kännetecknas av många praktiska moment som ger färdigheter och fördjupar det teoretiska innehållet.

Alla stora organismgrupper behandlas, från mikroorganismer till fisk. Vanliga arter och karaktärsarter för olika sjötyper studeras, liksom variationer i olika parametrar som styr dynamiken i ekosystemen. Kretsloppen för kol, kväve och fosfor behandlas, och deras kopplingar till miljöfrågor som klimatförändring och övergödning. Kursen omfattar även analys av vattnets kemiska sammansättning och utvärdering av vattenkvalitet. Fallstudier med data från olika typer av ekosystem används för träning i att tolka och utvärdera data och tidsserier.

I kursen ingår flera fältmoment varav en längre fältkurs med praktisk träning i provtagnings- och analysmetodik, statistisk dataanalys, självständigt arbete och grupparbete, samt i muntlig och skriftlig framställning.

Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, fältkurser och laborationer. Deltagande i seminarier, fältkurser och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Art- och habitatkunskap 3 hp; Fältkurs 4 hp; Teori 6 hp; Generiska kompetenser 1 hp; Seminarieserie Biologins roll i samhället 1 hp.

Delkursen art- och habitatkunskap examineras med skriftliga och muntliga prov. Fältkursen fordrar aktivt deltagande samt muntliga och skriftliga redovisningar. Teoridelen fordrar aktivt deltagande i seminarier och laborationer samt godkänt skriftligt prov. Generiska kompetenser examineras genom skriftliga prov. Den som har läst en kurs innehållande modulen Generiska kompetenser kommer att läsa Generiska kompetenser 2, som examineras genom aktivt deltagande i seminarium. Seminarieserie Biologins roll i samhället fordrar aktivt deltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1BG202 Limnologi I, 1BG227 Limnologi, 1BG380 Limnologi I D eller 1BG041 Limnologi L.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin