Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD186

Kod
1TD186
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Finansiell matematik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive en av kurserna Beräkningsvetenskap II/Beräkningsvetenskap, bryggningskurs/Introduktion till beräkningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för lösningsmetodiker baserade på finita differensmetoder, Monte Carlo-metoder och Gitter-metoder;
  • redogöra för likheter och skillnader i effektivitet, konvergenshastighet och komplexitet för metodikerna i föregående punkt i både en och flera rumsdimensioner;
  • implementera lösare baserade på Monte Carlo- och finit differensmetodik för finansiella derivat av europeisk typ i en underliggande tillgång;
  • redogöra för hur lösare till mer komplicerade typer av finansiella derivat kan utvecklas, och för högre betyg implementera sådana lösare;
  • använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat;
  • bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
  • redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder inom finansiell matematik i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är Monte Carlo- och Monte Carloliknande metoder, finita differensmetoder samt användning i avancerad programvara inom området. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas.

Den programvara som används är Front Arena och antingen MATLAB eller Python.

Undervisning

Inspelade webbföreläsningar, föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupphandledning och laborationer. I kursen ingår både arbete enskilt och i grupp.

Examination

Inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter och muntligt vid seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TD185 Beräkningsmetoder i finansiell matematik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin