Industriell ekonomi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE743

Kod
1TE743
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

15 hp inom teknik/naturvetenskap. Introduktionskursen för ett av fakultetens program ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och diskutera hur det industriella företaget kan organiseras och styras,
  • förklara och diskutera företagets värdeskapande processer, hur företaget kan prissätta sina produkter och tjänster och hur det verkar i sin omvärld,
  • välja, upprätta, tolka, använda och diskutera kalkyler som beslutsunderlag för det industriella företagets olika situationer,
  • tolka och diskutera årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i industriföretag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal, budget och hållbarhetsanalys i dessa.

Innehåll

I kursen ges inblickar i centrala områden inom industriell ekonomi, med utgångspunkt i det industriella företaget. Områden som behandlas är företaget och dess roll i omvärlden; strategi och entreprenörskap; organisation, ledning och lärande; produktion och supply chain management; marknadsföring; innovation och produktutveckling; investeringsanalys och finansiering. I kursen presenteras, används och diskuteras teorier, modeller och metoder inom industriell ekonomi, både de som utgår från en kvalitativ ansats, t.ex. modeller för strategiformulering, organisationsstrukturer, och portföljanalyser av innovationsprojekt, och de som utgår från en kvantitativ ansats, såsom produktkalkylering, bokföring, nuvärdeskalkyler, och nyckeltal kopplade till finansiell- och hållbarhetsredovisning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ​kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin