Kurdiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD101

Kod
5KD101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Kurdiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Delkurs 1: Grammatik och språkfärdighet, sorani (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inom de iranska och indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sorani-kurdiska skriften
 • läsa elementära texter på sorani-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sorani-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla sorani-kurdiska skönlitterära texter till svenska
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk.

Delkurs 2: Kurdiska texter, sorani (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa enkla kurdiska skönlitterära texter högt
 • översätta några givna enkla kurdiska skönlitterära texter till svenska
 • i textläsningen tillämpa elementär kurdisk morfosyntax (form- och satslära)
 • förstå enkla idiomatiska uttryck på kurdiska och översätta dem till svenska
 • analysera några givna moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i
 • analysera enkla kurdiska skönlitterära texter ur ett stilistiskt perspektiv.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva grunddragen i Kurdistans äldre historia
 • beskriva den  politiska utvecklingen i Kurdistan efter 1500-talet fram till modern tid
 • beskriva den religiösa situationen i Kurdistan
 • redogöra för islams grundläggande troslära och historia.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och språkfärdighet, sorani (15 hp)

Delkursen syftar till att ge en grundläggande färdighet i den kurdiska grammatiken och en viss färdighet i det talade högspråket.

Delkurs 2: Kurdiska texter, sorani (7,5 hp)

Delkursen syftar till att ge en grundläggande färdighet i analys av kurdiska texter och en viss färdighet i det skrivna högspråket.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

Delkursen syftar till att ge en orientering om Kurdistans historia och dess sociopolitiska bakgrunder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och språkfärdighet, sorani (15 hp)

Examinationen består av två moment:

 1. löpande inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten. För betyg VG krävs VG på båda momenten.

Delkurs 2: Kurdiska texter, sorani (7,5 hp)

Examinationen består av två moment:

 1. muntlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftlig sluttentamen (betygsskala U/G/VG)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten, för betyg VG krävs G på den muntliga sluttentamen och VG på den skriftliga sluttentamen.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig hemtentamen (betygsskala U/G/VG)

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) (5KD132).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin