Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energisystem passar dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle. För att möta utmaningarna behöver du lära dig om miljövänlig och förnybar produktion samt användning av energi, både ur ett naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda universiteten inom energi, miljö och system och på så vis få en helhetssyn på energifrågor.

På det femåriga programmet utvecklar du kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap, som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du kommer också att fördjupa dig inom system- och miljöanalys och valfria energitekniker såsom vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, energieffektivisering, elnät, samt bio- och solenergi. Samhällsperspektiv får du genom kurser inom ekonomi, ledarskap, etik och miljörätt.

Under utbildningen lär du dig att modellera och simulera hur produktion, distribution och användning av energi samverkar i ett energisystem och hur energiomvandling påverkar miljö och samhälle. Du får träning i att analysera hur dagens energisystem bidrar till miljöförstöring och tär på våra naturresurser och hur det måste utvecklas och förändras. Programmets kombination av bredd och spets gör att du kan förstå och utveckla morgondagens teknik.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett nationellt mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040, och världens länder har enats om att stoppa den globala uppvärmningen genom Parisavtalet. FN:s sjunde globala mål, slår fast: "Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad." På programmet får du ingenjörsmässiga färdigheter för att jobba mot dessa mål.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Programmets upplägg gör att du från årskurs ett till fem läser kurser som fördjupar dina kunskaper och färdigheter att analysera energisystemet. I årskurs ett och två får du goda kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram ny energieffektiv och klimatsmart teknik. Du får även redskap för modellering och optimering av energisystem inom kurser i till exempel systemanalys och reglerteknik.

Under årskurs två, tre, fyra och fem läser du energitekniska kurser. Då får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. I många av dessa kurser studerar du processer för effektivare elproduktion. Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, etik, ledarskap och miljörätt.

Tredje året avslutas med ett större projekt­arbete som görs i samarbete med företag. Utbildningen avslutas sen med ett examensarbete i årskurs fem som till övervägande del görs i samarbete med näringslivet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Ämnesfördelning inom programmet

År 1–3

År 4–5

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, rollspel, exkursioner, seminarier, inlämningsuppgifter, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp. Genom studiebesök, projektarbeten, gästföreläsningar, kandidat- och examensarbetet får du möjlighet att utveckla goda kontakter med ditt kommande yrkesliv.

Undervisningen ger dig också utmärkta möjligheter att utveckla dina kompetenser i muntlig och skriftlig presentationsteknik på både engelska och svenska. Det avslutande examensarbetet görs till övervägande del i samarbete med näringslivet. Programmet ges i Uppsala.

Energifrågorna är idag en av samhällets viktigaste frågor och behovet av en hållbar energianvändning och produktion ökar. Efterfrågan på nyutbildade civilingenjörer inom energiområdet väntas därför öka de närmaste åren. Sveriges nationella mål är 100 % förnybar elproduktion till år 2040. Lokala och internationella energibolag, startup-företag, forskningsinstitut, industri och myndigheter behöver personer som kan möta utmaningar inom många olika områden. Det kan gälla förnybara energitekniker eller hur energi utnyttjas på bästa möjliga sätt till exempel i byggnader. Det kan också handla om förnyelse av hela energisystem.

Efter examen kommer du att kunna arbeta som projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare både inom och utanför Sverige.

Exempel på bolag och branscher där tidigare studenter fått jobb:

  • Energibolag: Vattenfall, Fortum , Eon, Skellefteå Kraft, Lunds energi, Statkraft
  • Startupföretag inom förnybar energi: ChromoGenics, Seabased Industry, Solibro
  • Konsultbolag: Accenture, Lloyd's, Ramböll, Sweco, VPC, ÅF
  • Myndigheter och universitet: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, SLU, Uppsala universitet, KTH
  • Forskningsinstitut: Svenska Miljöinstitutet IVL, RISE, Nordisk Energiforskning
  • Industri: ABB, IBM, Bombardier, Siemens
  • Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Svensk Fjärrvärme, Greenpeace,
  • Kärnkraftsbranschen: SSM, Forsmark, OKG, Westinghouse

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin