Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

Vill du vara med och utveckla framtidens energilösningar och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle? På civilingenjörsprogrammet i energisystem får du breda kunskaper om energi-, klimat- och miljöfrågor och de färdigheter du behöver för att leda utvecklingen inom energiområdet mot en hållbar framtid. De stora och viktiga förändringar som behöver genomföras inom energisystemet gör att du blir mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda universiteten inom energi, miljö och system och på så vis få en helhetssyn på energifrågor.

På det femåriga programmet utvecklar du kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap, som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du kommer också att fördjupa dig inom system- och miljöanalys och valfria energitekniker såsom vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, energieffektivisering, elnät, samt bio- och solenergi. Samhällsperspektiv får du genom kurser inom ekonomi, ledarskap, etik och miljörätt.

Under utbildningen lär du dig att modellera och simulera hur produktion, distribution och användning av energi samverkar i ett energisystem och hur energiomvandling påverkar miljö och samhälle. Du får träning i att analysera hur dagens energisystem bidrar till miljöförstöring och tär på våra naturresurser och hur det måste utvecklas och förändras. Programmets kombination av bredd och spets gör att du kan förstå och utveckla morgondagens teknik.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Elektrifieringen av bland annat industri- och transportsektorn är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Energiomställningen är därmed helt central för att stoppa den globala uppvärmningen och nå FN:s sjunde globala mål om "hållbar energi för alla". På programmet får du ingenjörsmässiga färdigheter för att driva omställningen inom energiområdet mot en hållbar framtid.

Vid programmet finns en aktiv programförening.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Utbildningen börjar med en introduktionskurs till energisystem. Programmets upplägg är att du årskurs ett till tre läser många grundläggande kurser som gör att du får de kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram ny energieffektiv och klimatsmart teknik. Du läser även kurser som ger dig kunskap om hur energisystemet beror av naturresurserna och påverkar miljön. Tredje året avslutas med ett större projektarbete (kandidatarbete) som görs i samarbete med företag.

Under årskurs fyra och fem får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. Du får fördjupad kunskap om hur olika energitekniker samverkar med varandra och med energibehoven samt hur hållbara energisystem kan utformas. Du har stor valfrihet och möjlighet att kombinera kurser för att skapa din unika spetskompetens. Du har också möjlighet att bredda din kompetens med samhällsvetenskapligt inriktade kurser inom till exempel ekonomi, etik, ledarskap och miljörätt. Utbyte vid utländskt universitet ger ytterligare möjligheten att skapa en unik profil.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa dina kunskaper. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller med en forskargrupp vid universitetet eller högskola i Sverige eller utomlands.

Studera utomlands

Studieplanen är anpassad för att främja både kortare och längre internationella utbyten, särskilt under det fjärde och femte året. Schemat tillåter stor valfrihet för att underlätta vid studier utomlands. Du har dessutom möjlighet utnyttja de möjligheter för utbyten som finns både vid SLU och Uppsala universitet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Ämnesfördelning inom programmet

År 1–3

År 4–5

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, rollspel, exkursioner, seminarier, inlämningsuppgifter, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp. Genom studiebesök, projektarbeten, gästföreläsningar, kandidat- och examensarbetet får du möjlighet att utveckla goda kontakter med ditt kommande yrkesliv.

Undervisningen ger dig också utmärkta möjligheter att utveckla dina kompetenser i muntlig och skriftlig presentationsteknik på både engelska och svenska. Det avslutande examensarbetet görs till övervägande del i samarbete med näringslivet. Programmet ges i Uppsala.

Energifrågorna är idag en av samhällets viktigaste frågor och behovet av en hållbar energianvändning och resurseffektiv produktion ökar. Efterfrågan på nyutbildade civilingenjörer inom energiområdet kommer att öka de närmaste åren. Lokala och internationella energibolag, startup-företag, forskningsinstitut, industri och myndigheter behöver personer som kan möta utmaningar inom många olika områden. Det kan gälla förnybara energitekniker eller hur energi utnyttjas på bästa möjliga sätt till exempel i byggnader. Det kan också handla om förnyelse av hela energisystem.

Efter examen kommer du att kunna arbeta som projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare både inom och utanför Sverige.

Exempel på bolag och branscher där tidigare studenter fått jobb:

  • Energibolag: Vattenfall, Fortum , Eon, Skellefteå Kraft, Lunds energi, Statkraft
  • Startupföretag inom förnybar energi: ChromoGenics, Seabased Industry, Solibro
  • Konsultbolag: Accenture, Lloyd's, Ramböll, Sweco, VPC, ÅF
  • Myndigheter och universitet: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, SLU, Uppsala universitet, KTH
  • Forskningsinstitut: Svenska Miljöinstitutet IVL, RISE, Nordisk Energiforskning
  • Industri: ABB, IBM, Bombardier, Siemens
  • Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Svensk Fjärrvärme, Greenpeace,
  • Kärnkraftsbranschen: SSM, Forsmark, OKG, Westinghouse

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin