Dietistprogrammet

180 hp

Som dietist är du expert på mat och ätande i relation till människors hälsa, välmående och sjukdom. För att stödja individers unika behov och situation tillämpar du kunskap om maten utifrån olika perspektiv, som nutrition och behandling, njutning och tradition, livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Detta kräver ett vetenskapligt och personcentrerat förhållningsätt för ett mångsidigt dietistyrke inom främst hälso- och sjukvården. Dietistprogrammet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med fördjupning i huvudområdet kostvetenskap. Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Du får möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik, klinisk nutrition och fysiologi samt psykologi som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist inom såväl den förebyggande hälsovården som sjukvården. Dietister arbetar med att anpassa mat och måltider med hänsyn till nutritionella, hälsomässiga, kulturella, sociala, sensoriska, livsmedelssäkra, praktiska och etiska aspekter.

Under programmet utvecklar du din förmåga att identifiera, föreslå, motivera och följa upp lämplig kost- och nutritionsbehandling vid specifika tillstånd såsom olika sjukdomar, ätsvårigheter, under- och övervikt, fysisk aktivitet, graviditet, amning, funktionsnedsättning och åldrande. Ett vetenskapligt förhållningsätt övas i samtliga kurser i kombination med praktiska inslag och yrkesspecifika färdigheter.

Majoriteten av programmets kurser är specifika för dietistprogrammets studenter, några av kurserna samläses med andra programstudenter, exempelvis studenter vid kostvetarprogrammet, och ibland även med studenter som går fristående kurser. Programmet har en fast studiegång och omfattar 180 högskolepoäng.

Examen

Programmet leder till en dietistexamen (Bachelor of Science in Dietetics). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Termin 1

Den första terminen läser du Kostvetenskap A, en kurs i nutrition som bland annat inkluderar grundläggande kemi och fysiologi och förståelsen för olika näringsämnens funktion och metabolism samt kostundersökningsmetodik. Centralt behandlas näringsrekommendationer och vetenskaplig bakgrund för dessa.

Termin 2

Andra terminen läser du Kostvetenskap B. Kursen inleds med studier om livsmedelsvetenskap, vilket inkluderar livsmedelssäkerhet med mikrobiologi, sensorik och grundläggande matlagningstekniska metoder. Redskap för att kunna utarbeta och värdera livsmedel från råvara till färdig produkt i relation till olika individers behov presenteras. Terminen fortsätter sedan med en introduktion i ämnet dietetik där grunderna i nutritionsbehandlingsprocessen, inklusive nutritionsstatusbedömning, nutritionsdiagnoser och journaldokumentation, övas och diskuteras. Dietistyrkesrollen inom hälso- och sjukvårdens organisation står i fokus.

Termin 3 och 4

Under termin tre och fyra utvecklar du kunskaper inom dietetik och klinisk nutrition med en inledande kurs om folkhälsa med fokus på livsstilsrelaterade sjukdomar. Detta följs av en kurs i grundläggande medicinsk fysiologi och därefter en kurs i psykologi, vilken inkluderar övning i samtalsmetodik och behandlar beteenden och psykologiska mekanismer i relation till ätandet. Den avslutande kursen i termin fyra fokuserar på nutritionella frågeställningar hos specifikt barn respektive den äldre människan, såväl i ett friskt tillstånd som vid olika sjukdomar.

Termin 5

Termin fem läser du Kostvetenskap C, med först en kurs i kostsociologi som fördjupar kunskapen om hur maten och måltider integreras med olika kulturer, grupptillhörigheter, identitet och samhälleliga kontexter. Detta följs av en kurs inom vetenskaplig metod, vilken övar din förmåga att kritiskt analysera frågeställningar med stöd av vetenskapliga metoder. Termin fem avslutas med två kurser som fördjupar din kunskap inom dietetik och klinisk nutrition med fokus på nutritionsbehandling vid diabetes, njursjukdom och andra svåra sjukdomstillstånd.

Termin 6

Den sjätte och sista terminen i programmet ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, med tio veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Kursen ger träning i förmågan att möta patienter, samverka med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och öva din kommande yrkesroll. Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap.

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier, handledning och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment variera mellan kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri med tid för egen inläsning.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Idag är dietister en efterfrågad kompetens i allt flera branscher. Utbildningen förbereder dig för att självständigt ansvara för kost- och nutritionsbehandling och att utveckla dietistyrket för framtiden. De flesta dietister behövs och arbetar idag inom hälso- och sjukvården, exempelvis på ett stort universitetssjukhus, på ett mindre länsdelssjukhus, på en vård/hälsocentral eller inom äldreomsorgen. Där samarbetar du även med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Som dietist kan du också arbeta inom friskvård med allmän kost- och folkhälsoupplysning och rådgivning, med information/undervisning och utvecklingsarbete inom exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag.

Du kan också välja att fortbilda dig vidare och studera kurser på avancerad nivå efter din dietistexamen. På detta sätt kan du lägga grunden för en specialistkompetens och en masterexamen. Efter en masterexamen är du sedan behörig att söka forskarutbildning, vilket kan ge förutsättningar för en akademisk karriär.

Dietisternas riksförbund är en nationell yrkesorganisation som arbetar för att stärka dietisternas yrkesroll och för ett mer hälsosamt Sverige.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin