Dietistprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, SDI1Y

Kod
SDI1Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 augusti 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/74 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Dietistprogrammet är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng och leder till dietistexamen.

Utbildningen som är såväl teoretiskt forskningsförankrad som kliniskt orienterad ges i samarbete med andra institutioner vid samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteterna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Studierna vid dietistprogrammet syftar till att studenterna ska utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition som utgör en grund för dietistens legitimationsbehörighet och arbete inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ska utveckla de studerandes förmåga att identifiera, kritiskt analysera och lösa kost- och nutritionsrelaterade problem hos individer, grupper och i samhället. Studenten ska utveckla förmågan att självständigt initiera och föreslå kost- och hälsorelaterade förbättringar med hänsyn till såväl näringsmässiga, medicinska, sociala, psykologiska, kulturella, matlagnings- och livsmedelsteknologiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vidare förväntas de studerande utveckla förmågan att, utifrån den fysiologiska och kliniska bilden, utreda, föreslå, följa upp och dokumentera adekvat kost- och nutritionsbehandling vid sjukdom och preventiv hälsovård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt ska de studerande kunna skapa goda relationer till patienter och deras anhöriga samt förstå de faktorer som påverkar människans beteende och möjlighet till förändring.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

För dietistexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som dietist. Efter genomgånget program skall studenten (i enlighet med examensbeskrivning i Högskoleförordningen 1993:100, SFS 2006:1053, bilaga 2):

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten undersöka och bedöma näringsintag, näringstillstånd och näringsbehov,
 • visa förmåga att planera och hantera nutritionsbehov för olika grupper i samhället samt förmåga att utbilda och informera om kost och hälsa,
 • visa förmåga att förebygga, utreda, bedöma, behandla och utvärdera kost- och nutritionsrelaterade problem, symptom och sjukdomar,
 • visa förmåga att initiera och använda nya metoder inom området,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera vidtagna åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet har en fast studiegång med obligatoriska kurser som läses i kronologisk ordning och anges i studieplanen.  Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges anvisningar om undervisning och examination.

Under första året läggs grunderna inom nutrition, livsmedelsvetenskap och dietetik. Under andra året breddas och fördjupas kunskaperna genom studier i psykologi, fysiologi, folkhälsonutrition samt dietetik och klinisk nutrition. Under det avslutande tredje året fördjupas kunskaperna ytterligare inom främst dietetik, klinisk nutrition och vetenskaplig metod. Dessutom genomförs verksamhetsförlagda studier och självständigt examensarbete.

Platsgaranti ges till kurser som är obligatoriska i programmet, under förutsättning att man uppfyller kraven för behörighet till respektive kurs.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Under utbildningen möter studenterna verksamma dietister i den kliniska vardagen, detta sker främst i senare del av programmet som handledd utbildning inom kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas till annan ort. Praktikplats tilldelas av institutionen. Studenten kan ansöka om ersättning för resor och dubbelt boende under kursen, i enlighet med universitets riktlinjer.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid, där studietakten innebär att en vecka motsvarar 1,5 hp och varje termin motsvarar 30 hp. Programmets kurser planeras utifrån 40-timmars studietid per vecka, vilket inkluderad schemalagd tid samt tid för självstudier så som inläsning av litteratur, arbete med hemuppgifter och förberedelser av grupparbeten. Undervisningen är varierad och består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, auskultering, studiebesök och handledd klinisk utbildning. Digitala undervisningsinslag förekommer.  Ett flertal undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro fysiskt på plats vilket anges i studieinformation/schema för respektive kurs. Där anges också formerna för möjlighet att ta igen obligatoriska moment som missats på grund av exempelvis sjukfrånvaro. Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och/eller skriftliga prov. Andra examinationsformer är redovisning av skriftliga arbeten eller praktiska övningar i samband med undervisningen. Inom ramen för varje kurstillfälle anordnas två examinationstillfällen. Efter varje termin finns ytterligare ett examinationstillfälle för salstentor. Administration och kommunikation kring kurser sker företrädelsevis digitalt.

UNDERVISNINGSSPRÅK

Det huvudsakliga undervisnings- och examinationsspråket är svenska men viss undervisning kan komma att ges på engelska. Både svenskspråkig och engelskspråkig kurslitteratur används.

Examen

Slutförda studier inom programmet i sin helhet leder, efter att samtliga kurser är avklarade, till dietistexamen om 180 högskolepoäng. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin