Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

90 hp

Biomedicinska analytiker arbetar i en spännande miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Kompletteringsutbildningen är till för dig som har en avslutad utländsk utbildning till biomedicinsk analytiker och vill arbeta som biomedicinsk analytiker i Sverige. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation som biomedicinsk analytiker hos Socialstyrelsen. Du kan läsa kompletteringsutbildningen i Uppsala eller Sundsvall.

Hösten 2024 Hösten 2024, Sundsvall, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet ger dig som har en utländsk examen möjlighet att komplettera dina meriter med det som krävs för att ansöka om svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Kompletteringsutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och har den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Målet är att du ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att ansöka om legitimation som biomedicinsk analytiker. Du ska ha insikt i och god förståelse för hur ett kliniskt diagnostiskt laboratorium är organiserat med särskild vikt på kvalitetssäkring och lagstiftning som styr dem. Du ska ha en ökad medvetenhet om patienten bakom provet samt ett kostnadseffektivt synsätt. Du ska också vara insatt i olika yrkeskategoriers ansvarsområden inklusive arbetsledning.

Studieintyg efter avslutad utbildning

Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för biomedicinsk analytiker, 90 högskolepoäng, får efter ansökan studieintyg över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som biomedicinsk analytiker.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap, cellbiologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, toxikologi, farmakologi, patologi och klinisk genetik samt immunologi och transfusionsmedicin. Du kommer att få praktisk färdighetsträning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och en förståelse för biomedicinska analytikers olika yrkesroller. Som avslutande del i utbildningen görs ett projektarbete för att få fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap samt öva färdighet i vetenskaplig muntlig presentation.

Ingående kurser

Termin 1–2

 • Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap, 49 hp

Termin 3

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 15 hp
 • Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap på avancerad nivå från tidigare utbildning kan eventuellt tillgodoräknas.

Kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, problembaserad inlärning, seminarier, handledning i mindre grupper samt laborativt arbete.

Utbildningen ges vid Uppsala universitet i Uppsala och i Sundsvall. För studieort Sundsvall kommer delar av kurserna att läsas på campus Sundsvall och i landstinget Västernorrlands lokaler, medan delar av kurserna läses på distans eller på campus i Uppsala.

Vissa undervisningsmoment/kurser kommer att samläsas med studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet. Innehållet och upplägget för olika studenter varierar beroende på tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet. Upplägget kommer att variera beroende på den individuella studieplanen.

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker ges även vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad. De olika utbildningarna kan ha lite olika upplägg.

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda då bristen på biomedicinska analytiker kommer att växa under de kommande åren eftersom många yrkesverksamma analytiker går i pension.

Som biomedicinsk analytiker kan du arbeta med en mängd olika saker som till exempel med att:

 • spåra sjukdomsalstrande bakterier, virus eller svampar
 • upptäcka anlag för genetiska sjukdomar
 • spåra tecken på sjukdomar i blod eller vävnader
 • hjälpa barnlösa vid provrörsbefruktning
 • kontrollera livsmedels innehåll av olika substanser
 • analysera dopingprover och bekämpa dopning
 • identifiera förgiftningar
 • leta efter läkemedel i kroppen
 • upptäcka fysiologiska funktionsfel
 • analysera blod och vävnader
 • hitta och undersöka tumörer, cancer och vävnadsspår.

Forskning

Flera biomedicinska analytiker forskar själva och andra har en nyckelroll på forskningslaboratorier. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande för resultaten och en biomedicinsk analytiker kan bidra med idéer, vilket gör att man blir medförfattare till arbeten. Detta kan resultera i byte till en forskarbana och en doktorsexamen med tiden.

Arbetsplatser

Dag och natt arbetar de biomedicinska analytikerna för att vårdmaskineriet ska fungera utan friktion. De finns även på många andra arbetsplatser än inom vården. Här kan du räkna med att finna biomedicinska analytiker på nyckelpositioner inom organisationen:

 • analysföretag
 • djursjukhus
 • forskningslaboratorier
 • kemiindustri, till exempel vattenlaboratorier, energibolag, färgfirmor
 • kriminaltekniska laboratorier
 • livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsverket
 • läkemedelsföretag
 • primärvården
 • rättsmedicin
 • sjukhuslaboratorier
 • Smittskyddsinstitutet (SMI)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin