Kursplan för Akvatiska ekosystem

Aquatic Ecosystems

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG506
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-09-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna skall tillägna sig fördjupade kunskaper om ekosystem, med avstamp i akvatiska miljöer. Studenten förbereds för yrkesverksamhet och forskning inom fält där förståelse av växelverkan mellan organismer, deras abiotiska miljö, och mänsklig påverkan krävs. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda kunskap om akvatiska ekosystem och miljöfrågor med grund i aktuell forskning i ett framtida yrkesliv inom och utom akademien
 • självständigt och i grupp planera och genomföra fältstudier och laboratorieexperiment samt sammanställa, kritiskt analysera och värdera erhållna resultat
 • kritiskt värdera och redovisa olika typer av resultat och kunskapssammanställningar såväl muntligt som skriftligt
 • kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till forskningsetik.

Innehåll

Kursen ges i nära anknytning till forskningsverksamheten, och behandlar

 • ekosystemprocesser och deras samband med biogeokemiska kretslopp och global miljöförändring
 • biodiversitet och dess reglering samt koppling till ekosystemfunktion och ekosystemtjänster
 • födovävarnas struktur, funktion, dynamik och roll i akvatiska ekosystem
 • vetenskaplig metodik, inklusive experimentdesign samt forskningsetik
Kursens fokus är på ekosystem i inlandsvatten och kustregioner. Tonvikten läggs på ett vetenskapligt arbetssätt vilket inkluderar kunskap om teoretiska modeller och resonemang samt metoder för att studera ekosystemprocesser.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, fältarbete och laborationer. En stor del av kursen utgörs av ett experimentellt projektarbete som utformas och utförs i grupp. Inhämtade resultat från fältstudier och experiment bearbetas och redovisas skriftligt såväl som muntligt i rapporter och diskussioner.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp, Projektarbete 6 hp.
Delkursen teori examineras genom skriftligt prov (6 hp) samt deltagande i seminarier och övningar (3 hp). Projektarbetet fordrar deltagande i seminarier, laborationer, fältstudier och övningar samt skriftliga rapporter och muntliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med Limnologi II, 15 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

 • Likens, Gene E. Encyclopedia of Inland Waters

  Amsterdam: Elsevier/Academic Press, Press,c 2009

  Boken finns tillgänglig digitalt via biblioteket

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar

Kompendier och utdelat material