Kursplan för Avancerad kvantfältteori

Advanced Quantum Field Theory

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA159
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kvantmekanik (1FA352) eller motsvarande. Relativistisk kvantmekanik och en introduktionskurs i kvantfältteori (t.ex. 1SV037, Kvantfältteori) rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna;

 • använda vägintegralsformalismen för att kvantisera en godtycklig fältteori med såväl för bosoniska som för fermioniska fält.
 • utarbeta Feynmanreglerna för en gaugeteorier med hjälp av vägintegraler
 • redogöra för Higgsmekanismen och spontant symmetribrott
 • använda renormeringsgruppen samt regularisering på en godtycklig gaugeteori
 • BRST formalismen och i exempel analysera hur den speglar gaugeinvariansen i kvantteorin
 • redogöra för uppkomsten av anomalier och beräkna dessa i ett anatal exempel
 • redogöra för grunderna för supersymmetri och supersymmetrisk kvantfältteori med tillämpningar
 • analysera problemen med kvantisering av gravitationen.

Innehåll

Kursen ger den nödvändiga bakgrunden för att kunna läsa forskningsartiklar i kvantfältteori. Den är avsedd att relatera gängse formalism för kanonisk kvantisering till vägintegralkvantisering, samt att göra studenterna bekanta med grundläggande begrepp inom avancerad kvantfältteori som vägintegralkvantisering av gaugeteorier, renormeringsgruppen, regularisering, BRST-kvantisering, Higgs-mekanism, spontant symmetribrott, anomalier och supersymmetri. Den tjänar vidare som bakgrund för att förstå t.ex. Hawkingstrålning från svarta hål och problemen med kvantisering av gravitationen.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Inlämningsuppgifter, eventuellt kompletterade med muntligt förhör. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Peskin, M.; Schroeder, D. An introduction to QFT

  Addison Wesley,

  Kapitel 8-13, 15, 16 och 19. Kompletteras med material om supersymmetri.

  Se bibliotekets söktjänst