Kursplan för Beräkningsfysik

Computational Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA573
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer och Kvantfysik/Kvantfysik F. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur numeriska metoder kan utvecklas
 • tillämpa sina praktiska erfarenheter på fysikaliska problem
 • redogöra för till vilka vetenskapliga problem de olika metoderna kan användas
 • redogöra för den roll som datormodeller och simuleringar spelar vid undersökningar av fysikaliska system inom materialteknik

Innehåll

Översikt och fördjupning av numeriska metoder. Kursen fokuseras mot praktiska aspekter av beräkningsfysik och innehåller upplägg och skrivande av programvara för att lösa fysikaliska problem, särskilt inom molekyldynamik, statistisk fysik, och materialfysik. Olika aspekter av molekyldynamiksimuleringar, t.ex. noggrannhet hos parpotentialer och längden på tidsteg kommer att belysas. Olika aspekter av stokastiska och deterministiska simuleringar t.ex. Monte Carlo simuleringar och Langevin simuleringar.. Numeriska aspekter av elektronstrukturberäkningar med "tight-binding"-approximationen kommer att behandlas tillsammans med Hartree-Fock och densitetsfunktionalteori.

Undervisning

Stark tonvikt på datorlaborationer och projektarbete; därtill lektioner och seminarier.

Examination

Datorlaborationer och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Distribuerade anteckningar.