Kursplan för Beräkningsfysik

Computational Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA573
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Beräkningsvetenskap I och II och Kvantfysik eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur numeriska metoder kan utvecklas
 • tillämpa sina praktiska erfarenheter på fysikaliska problem
 • redogöra för till vilka vetenskapliga problem de olika metoderna kan användas
 • redogöra för den roll som datormodeller och simuleringar spelar vid undersökningar av fysikaliska system inom materialteknik

Innehåll

Översikt och fördjupning av numeriska metoder. Kursen fokuseras mot praktiska aspekter av beräkningsfysik och innehåller upplägg och skrivande av programvara för att lösa fysikaliska problem, särskilt inom molekyldynamik, statistisk fysik, och materialfysik. Olika aspekter av molekyldynamiksimuleringar, t.ex. noggrannhet hos parpotentialer och längden på tidsteg kommer att belysas. Olika aspekter av stokastiska och deterministiska simuleringar t.ex. Monte Carlo simuleringar och Langevin simuleringar..  Numeriska aspekter av elektronstrukturberäkningar med "tight-binding"-approximationen kommer att behandlas tillsammans med Hartree-Fock och densitetsfunktionalteori.

Undervisning

Stark tonvikt på datorlaborationer och projektarbete; därtill lektioner och seminarier.

Examination

Datorlaborationer och projektarbete.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Distribuerade anteckningar.