Kursplan för Mekanik KF

Mechanics KF

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA602
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper behövs i envariabelanalys och linjär algebra från kursen Geometri och Analys I, som med fördel kan läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för hur vektorbegrepp kan användas för att beskriva fysikaliska kvantiteter som hastighet, acceleration, kraft och moment
 • redogöra för samt tillämpa fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partikelsystem och stela kroppar
 • redogöra för samt tillämpa teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons och Eulers lagar
 • tillämpa den klassiska mekanikens lagar för att analysera och beskriva translation, rotation och svängningsrörelse
 • redogöra för och tillämpa grundläggande modeller för ett materials elastiska egenskaper
 • visa analytisk problemlösningsförmåga samt göra rimlighetsanalys inom ramen för kursens innehåll
 • genomföra fysikaliska experiment samt förklara, diskutera och försvara resultaten
 • självständigt analysera fysikaliska förlopp och formulera grundläggande mekaniska modeller samt lösa dessa för att beskriva fenomen i vår omgivning

Innehåll

Fysikaliska grundbegrepp (massa och tröghetsmoment, hastighet, acceleration, kraft och rörelsemängd samt deras moment, arbete, energi, impuls ), rätlinjig rörelse, kroklinjig rörelse (beskrivning med kartesiska, tangential/normal och polära koordinater), Newtons rörelselagar och deras tillämpningar, bevarandelagar, partikelsystem, stöt, Keplers lagar, stela kroppars rotation, accelererade referenssystem, Eulers lagar och deras tillämpningar vid translation och plan rotationsrörelse för stela kroppar, svängningsrörelse, modeller för föremåls rörelser med tillämpningar, jämvikt, elasticitet, fluiders mekanik, mekaniska vågor, ljud.

Undervisning

Lektionsundervisning i stora och små grupper och laborationer.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Muntlig tentamen (4 hp).

Skriftlig tentamen (4 hp).

Inlämningsuppgifter (2 + 1 hp).

Laborationer (3 + 1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bedford, Anthony; Fowler, Wallace L.; Ahmad, Yusof. Engineering mechanics. : Dynamics

  5th ed. in SI units.: Singapore: Prentice Hall, 2008

  Supplement: Mekanik I (särtryck ur "Statics" av Bedford-Fowler). Boken och supplementet säljs tillsammans i paket av bokhandlare i Uppsala.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook : for science and engineering

  Ninth edition: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk