Kursplan för Tillämpad molekylfysik

Applied Molecular Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA656
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Materialvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp och Kemisk bindning i molekyler och material och Introduktion till materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda modeller, terminologi och arbetsmetoder inom tillämpad molekylfysik samt är kopplade till kvantmaterial, energimaterial och tillämpningar av nano- och kondenserade materiens fysik
 • värdera, rapportera och presentera kemisk struktur, dynamik och elektronstruktur för moderna molekylära material
 • analysera olika tillämpningar av molekylära material

Innehåll

Molekylfysik inklusive molekylär orbitalteori och elektronstruktur för molekylära system, molekylär växelverkan och kopplingen mellan molekylfysik och termodynamik och elektrokemiska egenskaper, spektroskopiska metoder för fundamental och tillämpad molekylfysik, simuleringsmetoder för molekyla system, struktur och funktion hos större system som t.ex. biomolekyler, kluster och nanomaterial, funktionella molekylära ytlager som används t.ex. i batterier, solceller och för artificiell fotosyntes. Tvådimensionella kvantkristaller för nanoelektroniska och spintroniska tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. Forskningsseminarer och laboratoriebeök hos forskare som är aktiva inom materialfysik och relaterade forskningsområden. Projektarbete.

Examination

Aktivt deltagande i undervisningen, studiebesök, inlämningsuppgifter (3 hp). Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.