Kursplan för Kemisk apparatteknik

Chemical Engineering

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB702
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Kemiska principer I, 10 hp, matematik 10 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska lära sig att dimensionera utrustning för strömmande fluider och värmeväxlare. Ha grundläggande kunskaper om enhetsoperationer med värme- och materieöverföring. Lära sig dimensionera och analysera separationsutrustning och processystem för att kanna göra medvetna val av utrustning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva egenskaper och utföra beräkningar på strömmande fluider.
 • Beskriva och dimensionera vanliga typer av pumpar.
 • Beskriva och utföra beräkningar på vanliga värmeväxlare.
 • Redogöra för huvudprinciperna hos de olika separationsmetoderna
 • Ställa upp och lösa material- och energibalanser för de olika separationsprocesserna
 • Beräkna erforderligt antal ideala steg numeriskt och grafiskt för en given separation
 • Med hjälp av verkningsgrad beräkna verklig höjd på en kolonn
   

Innehåll

Strömningslärans grundekvationer. Strömningsförlopp. Tillämpningar på tryckfallsberäkningar, flödesmätning, pumpar och fläktar. Strömning i porösa bäddar. Värmetransport genom ledning, konvektion och strålning. Värmeväxlare. Grundläggande teori för värme- och materieöverföring med tillämpning på indunstning, destillation, absorption, lakning och extraktion. Mekaniska enhetsoperationer som filtrering, fluidisation och sedimentation. Omrörning. Systemet luft-vatten med tillämpning på torkning. Rapportskrivning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter och laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Skriftligt tentamen vid slutet av kursen. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs. Poänguppdelning: tentamen 8 poäng, laborationer 2 poäng. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.