Kursplan för Icke-exkluderande design och utvärdering

Non-Excluding Design and Evaluation

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD033
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Människa-datorinteraktion A1F, Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp inom teknik/naturvetenskap/systemvetenskap. 15 hp på avancerad nivå i huvudområdet människa-datorinteraktion. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Syftet med denna kurs är att ge praktiskt tillämpbar kunskap om hur man utformar och utvärderar teknologi (framförallt informationsteknologi) sett ur ett perspektiv med funktionsnedsättning som grund.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för principerna som ligger till grund för inkluderande design, universell design och tillgänglighet
 • redogöra för de viktigaste begreppen inom handikappforskningsområdet, och de distinktioner dessa innehåller
 • analysera en tillämpning ur ett funktionshindersperspektiv och kunna tillämpa de verktyg som tillhandahålls under kursens gång
 • utvärdera datorsystem samt fysiska system och artefakter ur ett kombinerat användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv.
 • inom givna tidsramar avgränsa, planera och genomföra ett projektarbete inom området tillgänglighet genom att analysera en öppen, relevant problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
 • identifiera behov av fördjupad kunskap inom området och självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
 • demonstrera en fungerande lösning på ett relevant tillgänglighetsproblem,
 • redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod, diskutera arbetets relevans och hur det förhåller sig till annat arbete inom området samt presentera resultat, muntligt och skriftligt på engelska.

Innehåll

Grundläggande fakta om funktionsnedsättningar och funktionshinder. Olika typer av funktionsnedsättningar respektive funktionshinder. Standardisering. Tillgänglighet kontra universell respektive inkluderande design. Tillgänglighet på webben. Funktionshinder i ett socialt perspektiv, självbilder. Teknik som stöd för självbild. Inkluderande gränssnittsutformning. Verktyg för analys av tillgänglighet i gränssnitt. Designmönster för tillgänglighet. Användbarhet och tillgänglighet i datorsystem.

Undervisning

Föreläsningar, litteraturseminarier, projektarbete och individuella inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig och muntlig gruppredovisning av projekt (10 hp).

Individuella inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i litteraturseminarier (5 hp).

Individuell muntlig examination för högre betyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Denna kurs ersätter 1MD027 Universell Design och utvärdering

Övriga föreskrifter

Studenterna planerar och genomför ett arbete, individuellt eller i grupper om högst tre studenter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Oestreicher, Lars Non-Excluding Design - How to Design to Exclude as Few as Possible [pre-print]

  Institutionen för informationsteknologi,

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer