Kursplan för Tillverkningsteknik

Manufacturing Methodologies

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE631
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 40 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för processtekniska grundbegrepp för metoderna: plastisk bearbetning, skärande bearbetning, svetsning, pulvermetallurgisk tillverkning, formbunden tillverkning (gjutning, smidning, formsprutning, etc.),
 • redogöra för sambandet mellan olika tillverkningsmetoder och den tillverkande produktens egenskaper (t.ex. toleranser, ytjämnhet, tillverkningskostnad),
 • bereda enklare komponenter för tillverkning i CNC verktygsmaskiner, inklusive val av verktyg, beräkning av skärdata, samt framtagning av styrprogram,
 • bereda enklare produkter för fogning med svetsteknik, där hänsyn tas till delarnas geometri, svetsspalter, fogberedning och fogplacering samt uppkomsten av värmespänningar,
 • använda grundläggande verkstadsteknisk mätteknik för att verifiera funktion och kvalitet,
 • självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsmetoder vid utformning av produkters geometri.

Innehåll

Plastisk bearbetning: Analys av energi-, effekt- och kraftbehov vid t.ex. smidning, pressning, bockning, tråd- och plåttillverkning.
Skärande bearbetning: Analys av skärförlopp, förslitning och livslängd för verktyg med tonvikten på svarvning, fräsning (3-axlig och 5-axlig), borrning och slipning.
Svetsning: Manuell Bågsvetsning (MMA), MIG/MAG, TIG. Utformning av svetsförband.
Verkstadsteknisk mätteknik: Mätdon, tolkar, mallar, mätanordningar och moderna mätmaskiner.
Gjutning: Centrifugalgjutning, vaxursmältning, sandgjutning.
Pulvermetallurgi: Pulverframställning, pulverpressning, sintring och efterbearbetning.
Tillverkning av plastdetaljer: Formsprutning och formpressning.
Övriga tillverkningsmetoder: Vattenskärning, laserskärning, gnistning, etsning och extrudering.
Snabb prototypframställning: Metoder för framställning av 3-D detaljer av polymer- och metallmaterial.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer och studiebesök vid tillverkande industri.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp). Projektuppgifter (3 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Som uppslagsböcker används även:

Complementary textbooks: Verkstadshandboken (Liber; ISBN 91-634-1143-1), Technical Pocket Guider (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG)