Kursplan för Introduktion till elektroteknik

Introduction to Electrical Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE705
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • konstruera, bygga och testa ett enkelt tekniskt system baserat på elektroteknik
 • skriva en enkel teknisk rapport
 • planera och genomföra en muntlig redovisning
 • beskriva verksamheten och elektroingenjörers arbetsuppgifter vid ett större företag inom elektroteknisk industri,
 • utföra första hjälpen, inklusive hjärt- lungräddning,
 • använda de dator och bibliotekssystem som används inom programmet samt kunna tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system
 • redogöra för relevant facklitteratur
 • resonera kring etiska frågeställningar som rör yrkesrollen

Innehåll

Översikt över programmets mål och innehåll. Exempel från elektroingenjörers arbetsmarknad. Information om den framtida yrkesrollen som elektroingenjör.
Elsäkerhet. Hjärt- och lungräddning. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa.
Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar och datorövningar

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar av övningar och uppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment (4 hp). Datorintroduktion (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE665, Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar eller 1TE644, Elektroteknikens grunder I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Kompendium