Kursplan för Hållbar utveckling och CSR

Sustainable Development and CSR

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG242
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hållbarhetsutmaningar,
 • tillämpa de globala målen för hållbar utveckling (FN:s SDG) på en organisation,
 • redogöra för begreppen hållbar utveckling, hållbarhet, företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR), Triple Bottom Line och Creating Shared Value,
 • beskriva hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI),
 • analysera en hållbarhetsrapport.

Innehåll

Planetens gränser och Agenda 2030. Drivkrafter för hållbar utveckling och hur dessa relaterar till organisationers ansvar. Olika sätt för

hållbarhetsrapportering och mätning. Exempel på förändringsarbete för ökad hållbarhet. Värdekedjor och processer. Triple Bottom Line. Creating Shared Value. Global Reporting Initiative Standards.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter. Quiz.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Persson, Christel; Persson, Torsten Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle

  Upplaga 4: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • CSR och hållbart företagande Upplaga 3

  Sanoma Utbildning, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar ca 200 sidor.