Kursplan för Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring

Introduction to Leadership - Quality Management - Improvement

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG284
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en verksamhetsutvecklare samt projektledare och ge exempel på några lokala och nationella industriella företag och organisationer där dessa förekommer,
 • diskutera hållbar utvecklings betydelse ur ett industriellt perspektiv,
 • planera och genomföra en muntlig redovisning,
 • tillämpa grunderna i vetenskaplig rapportskrivning avseende struktur och referenshantering,
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom utbildningen samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system,
 • söka i bibliotekets databaser samt söka och kritiskt granska teknisk och vetenskaplig information,
 • redogöra för lika villkor/lika behandling avseende olika diskrimineringsgrunder,
 • identifiera och reflektera över etiska frågeställningar i relation till potentiella yrkesroller,
 • reflektera över studieteknik utifrån det svenska utbildningssystemet för högre utbilding.

Innehåll

Översikt över utbildningsprogrammets mål och innehåll. Lärande på universitetsnivå och studieteknik. Information om den framtida yrkesrollen i industriella miljöer. Etiska frågeställningar kopplat till yrkesrollen, kvalitetsteknik och ledarskap. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Introduktion till vanliga programvaror, med fokus på kalkylprogram för beräkningar och visualisering av data. Informationssökning. Rapportskrivning, referenshantering, plagiat, citeringar och muntlig presentation. Vetenskapsteori. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till hållbar utveckling. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Planetära gränser och utmaningar relaterade till resursanvändning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, gästföreläsningar och studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG280 Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturen kommer att göras tillgänglig av institutionen vid kursstart