Kursplan för Kvalitativ och kvantitativ metod

Qualitative and Quantitative Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG422
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp, samt därutöver 30 hp genomgångna kurser inom hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska utgångspunkter användbara för vetenskapliga arbeten inom hållbar destinationsutveckling,
 • relatera olika metodologiska angreppssätt till varandra, och redogöra för deras fördelar och begränsningar,
 • redogöra för hur kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive statistiska metoder, kan bidra med kunskap inom hållbar destinationsutveckling,
 • bedöma och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom hållbar destinationsutveckling mot bakgrund av hur den kunskap som presenteras står i relation till studiens metodologiska angreppssätt,
 • identifiera och avgränsa frågeställningar inom hållbar destinationsutveckling, samt hur de bör angripas metodologiskt för att bilda relevant kunskap kring föreliggande problematik,
 • bedöma metodologiska angreppsätt ur etiskt hänseende, samt visa medvetenhet om forskningsetik som en viktig komponent i vetenskaplig metod.

Innehåll

Översiktlig diskussion av ett flertal teoretiska utgångspunkter och metodologiska avvägningar som är relevanta för kunskapsbildning inom hållbar destinationsutveckling. Orientering av de teoretiska utgångspunkter som en rad olika metoder vilar på. Illustration av hur olika metodologiska ansatser står i relation till de kunskapsmässiga problemställningar de svarar mot, och den typ av kunskap de eftersöker. Läs- och skrivuppgifter, samt seminarier, som ger övning i att analysera och kritiskt granska vetenskaplig kunskap inom hållbar destinationsutveckling, mot bakgrund av de metodologiska avvägningar som denna kunskap bygger på. Tillämpning av olika kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive statistik. Reflektion över val, genomförande och resultat ur ett metodologiskt och etiskt hänseende.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella läs- och skrivövningar, samt grupparbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (5 hp) och aktivt deltagande i seminarieverksamhet och grupparbeten (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryman's social research methods Clark, Tom; Bryman, Alan; Foster, Liam; Sloan, Luke

  Sixth edition: Oxford: Oxford University Press, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk