Kursplan för Fördjupningskurs inom additiv tillverkning

Specialised Course on Topics in Additive Manufacturing

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM011
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-10-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver 50 hp på avancerad nivå inom materialteknik inklusive minst en av kurserna Additiv tillverkning i polymera material och Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda tidigare kunskaper inom ämnet för att planera egna studier inom ett utvalt område inom additiv tillverkning,
 • sammanfatta och utvärdera tillägnad kunskap inom det valda området,
 • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området additiv tillverkning.

Innehåll

​Syftet med denna kurs är att ge studenter möjlighet till sådan fördjupning inom additiv tillverkning som inte täcks av det ordinarie kursutbudet på masterprogrammet i additiv tillverkning. Fördjupningen sker genom egna studier av forskningsrapporter och annan akademisk litteratur.

Utifrån en föreslagen beskrivning av ett speciellt intresseområde och i den mån det passar som fördjupning inom masterprogrammet inom additiv tillverkning specificeras kursinnehåll i samråd med programansvarig och studievägledare. Arbetet utförs individuellt med viss handledning initialt, kring urvalet av litteratur, och under arbetets gång. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport där litteraturstudiens delar relateras till tidigare tillägnad kunskap inom programmet, samt en muntlig presentation.

Undervisning

Självstudier och handledninge.

Examination

Skriftlig rapport och muntlig presentation (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TM110 Individuell breddning i materialteknik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.