Kursplan för Den urbana miljön

The Urban Environment

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU095
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-05-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Översiktligt redogöra för olika sätt att studera och analysera staden och urbaniseringsprocessen.
 • Identifiera och beskriva centrala förutsättningar för och konsekvenser av städers omvandling över tid och i olika delar av världen.
 • Beskriva huvuddrag i den svenska stadsplaneringens utveckling, särskilt avseende miljörelaterade och sociala frågor.
 • Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera ett eget insamlat material.
 • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om det urbangeografiska området avseende urbaniseringsprocesser och städers omvandling, i ett svenskt och internationellt perspektiv. Planeringens uppgifter vid urbana, sociala och miljörelaterade utmaningar belyses i ett svenskt sammanhang, aktuellt som historiskt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), inlämningsuppgifter, seminarier, övningar, exkursioner (3,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.