Kursplan för Generaliserade linjära modeller

Generalised Linear Models

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST075
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

 • ha fått en översikt över de modeller som tillhör klassen generaliserade linjära modeller
 • kunna använda de vanligaste av dessa modeller praktiskt vid statistisk dataanalys i medicinska och andra tillämpningar
 • kunna avgöra vilken modell som är lämplig i de tillämpningar som kan förekomma
 • kunna tillgodogöra sig innehållet i vetenskapliga uppsatser om generaliserade linjära modeller
 • ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda analyser baserade på generaliserade linjära modeller.

Innehåll

Översikt över linjära statistiska modeller. Generaliserade linjära modeller: likelihood-baserad inferens. Modeller med olika link-funktioner och fördelningar, såsom modeller för diskreta data; binär regression; analys av korstabeller. Introduktion till log-linjära modeller. Estimation och modellanpassning. Residualanalys. Praktiska exempel från olika tillämpningsområden.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Agresti, Alan Foundations of linear and generalized linear models

  Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2015

  Se bibliotekets söktjänst