Kursplan för Försöksdjursvetenskap

Laboratory Animal Science

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MU144
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-06-04
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, och Cell-och molekylärbiologi 15 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kursen avser att ge grundläggande teoretiska kunskaper samt introduktion till praktiskt arbete inom ämnet försöksdjursvetenskap. Utbildningen ger behörighet att under handledning påbörja arbete med djur i forskning ("utföra försök" enl. SJVFS 2019:9, L150 och Funktion A, C, D enl. direktiv 2010/63/EU).

Kunskap och förståelse:

Efter kursen ska studenten kunna:

 • ange och beskriva lagar och regelverk samt principer för 3R och etisk argumentation i samband med att djur används i vetenskapliga försök.
 • beskriva grundläggande principer för gnagares beteende, skötsel, biologi och välbefinnande samt minimalt invasiva procedurer och human avlivning.

Färdigheter och förmågor:

Efter kursen ska studenten kunna:

 • behärska hantering av råtta och mus, enklare tekniker för administrering av substanser, provtagning samt utföra avlivning och dissektion.
 • visa förmåga till att ansvarsfullt deltaga i gruppövningar, kritiskt analysera etisk problematik i samband med djurförsök och på ett strukturerat sätt muntligt presentera och diskutera vetenskapliga arbeten inom ämnet försöksdjursvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

Efter kursen ska studenten kunna:

 • uppvisa ett etiskt och empatiskt förhållningssätt gentemot djur som används för vetenskapliga ändamål.

Innehåll

Lagar, bestämmelser och myndigheter av betydelse för användning av djur i forskning, 3R, ansökan om djuretiskt godkännande, stallning, berikning, djurvälfärd och sjukdomar, gnagares biologi och fysiologi, beskrivning av djur- och beteendemodeller, etologi, personlig säkerhet i samband med arbete med djur i forskning, praktisk hantering av råtta och mus, administrering av substans, provtagning, avlivning, dissektion, upprätta journal och etogram.

Undervisning

Undervisningen omfattar web-baserad teoretisk kurs, föreläsningar, laborationer inklusive praktisk hantering av råtta och mus, seminarier, och grupparbete med muntlig redovisning.

Examination

För godkänd kurs krävs:

i) godkänt resultat på samtliga web-test

ii) att den studerande på ett aktivt och tillfredställande sätt deltagit i och redovisat samtliga obligatoriska moment

iii) godkänd individuell tentamen

iv) att den studerande individuellt visat förmåga att hantera råtta och mus och behärskar enklare tekniker för administrering av substans, provtagning samt avlivning på ett etiskt och empatiskt sätt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.