Kursplan för Forskningspraktik i biomedicin med försöksdjursvetenskap

Research Training in Biomedicine and Laboratory Animal Science

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3NR730
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin A1F, Biologi A1F, Molekylär medicin A1F, Molekylär bioteknik A1F, Infektionsbiologi A1F, Farmaceutisk biovetenskap A1F, Medicinsk vetenskap A1F, Biomedicinsk laboratorievetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-08
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Antagen till masterprogram vid Uppsala universitet alternativt 180 hp inom apotekarprogrammet vid Uppsala universitet.
  För behörighet krävs av kursledare godkänt projektupplägg där försök på djur ingår och handledare finns.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i biomedicin, biologi, molekylär medicin, infektionsbiologi och molekylär bioteknik samt apotekarprogrammet.

Mål

Kursen ska ge erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Kursen ger också grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ämnet försöksdjursvetenskap samt behörighet till självständigt arbete med försöksdjur.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • genomföra en översiktlig och relevant litteratursammanställning för det aktuella ämnet
 • i omfattning och tid avgränsa, planera och genomföra ett praktikarbete
 • redogöra för lagar, bestämmelser och myndigheter av betydelse för försöksdjursanvändning
 • identifiera och analysera etisk problematik i samband med djurförsök
 • i teori och praktik behärska experimentella metoder relevanta för praktikarbetet samt kunna motivera val av metod
 • behärska hantering av råttor och möss, enklare invasiva tekniker för administrering av substanser och provtagning samt bedöma risker i samband med eget arbete med försöksdjur
 • beskriva välfärd, sjukdomar och hälsoinventering hos försöksdjur
 • kunna analysera och tolka erhållna resultat och bedöma relevansen för att dra slutsatser
 • med korrekt språk presentera ett praktikarbete skriftligt och/eller muntligt

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen.
Lagar, bestämmelser och myndigheter av betydelse för försöksdjursanvändning, försöksdjurens välfärd och sjukdomar, jämförande biologi, säkerhet i samband med arbete med försöksdjur, val av försöksdjur och alternativ till försöksdjur, hantering av råttor och möss, administrering av substanser, provtagning, olika experimentella djurmodeller.

Undervisning

Undervisning ges dels genom individuell handledning på arbetsplatsen och dels genom webbaserad distansundervisning, laborationer och seminarier. Tillgång till en dator, Internet och e-post är nödvändigt.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment, godkänt tentamensprov samt skriftlig och/eller muntlig presentation av praktikarbetet. Godkänd kurs ger behörighet motsvarande funktion A+D enl. djurskyddslagen SJVFS 2015:38, L150 och direktiv 2010/63/EU.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.