Kursplan för Språkteknologi

Natural Language Processing

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN710
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-03-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-04-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt (1) 60 hp språkteknologi/datorlingvistik, eller (2) 60 hp datavetenskap, eller (3) 60 hp i något språkvetenskapligt ämne, 15 hp programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för vilka produkter, tjänster och tekniker som är typiska för området språkteknologi, översiktligt redogöra för tekniken bakom några viktiga system, samt redogöra för dessa systems prestanda och kommersiella betydelse;
 • redogöra för centrala metodologiska överväganden bakom insamling, urval och användning av språkliga data inom språkteknologin;
 • tillämpa och redogöra för grundläggande sannolikhetslära och principer för statistisk inferens på sådana data;
 • redogöra för och tillämpa statistiska språkmodeller och olika metoder för regularisering;
 • implementera enkla statistiska modeller för klassificering och uppmärkning av symbolsekvenser, särskilt i system för morfologisk analys och taggning av naturligt språk, samt utvärdera sådana system;
 • redogöra för och implementera algoritmer för syntaktisk parsning och disambiguering, samt anpassa och utvärdera sådana system för utvalda språk;
 • redogöra för och implementera språkteknologiska metoder som fångar och/eller klassificerar innehållet i texter på naturligt språk, samt redogöra för hur sådana system kan utvärderas;
 • presentera resultatet av dessa typer av språkteknologiska arbetsuppgifter på ett professionellt adekvat sätt både muntligen och skriftligen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och skriftligt redovisade uppgifter. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Formerna för examination meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jurafsky, Dan; Martin, James H. Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition

  2. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kübler, Sandra; McDonald, Ryan; Nivre, Joakim Dependency parsing

  San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool, 2009

  Electronic edition

  Se bibliotekets söktjänst