Kursplan för Speldesign 4 - level design

Game Design 4: Level Design

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD055
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-04-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Speldesign 2 - spelutveckling, 7,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och tillämpa metoder och teorier för level design,
 • designa spelmiljöer, både med en intention att ge uttryck för specifik känslomässig respons och med intentionen att belysa eller förhöja specifika delar av spelet,
 • designa och implementera en interaktiv miljö samt i iterationer genomföra testning och modifikationer av designen.

Innehåll

Inom ramen för kursen får studenterna studera några av de många roller som levels och level design spelar i speldesign: Levels som en lärmiljö, som ett verktyg för att kommunicera narrativ, som en samling geometri och som en samling regelbaserade mål inom spelet.

Genom att studera exempel på levels och level design introduceras studenterna till ett antal olika begrepp och teorier. Genom att skapa och diskutera flera exempel på level design så tränar studenterna sin förmåga att värdera designbeslut i ett tidigt stadium av produktionen. Studenterna applicerar sedan begreppen, genom produktion av egna level designs, tester och genom implementation. Produktionen utförs i projektform.

Genom testning och implementation av levels i projekten utforskar studenterna hur de kan finjustera levels för att skapa specifika upplevelser eller uppnå funktionella mål. Studenterna tränar också på att kommunicera med spelaren genom att använda sig av spelspecifik arkitektur, spelregler och flera typer av berättarteknik för att kommunicera med spelaren.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett seminarium om level design, en spelbar level och en presentation av den spelbara leveln. Som betyg på kursen används Väl godkänd, Godkänd, eller Underkänd. För betyget Godkänd och Väl godkänd krävs deltagande i såväl workshops som seminarier. För betyget Väl Godkänd krävs betyget Väl Godkänd på presentationen av den spelbara leveln.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.