Kursplan för Spelproduktion 1 - arkadspel

Game Production 1: Arcade Games

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD063
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2016
 • Behörighet: Speldesign 1 - introduktion, 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå och tillämpa produktionsmetodik, dvs. planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett spelutvecklingsprojekt,
 • redovisa förståelse för och kunskap om iterativa processmodeller,
 • designa spel efter unika användargränssnitt,
 • designa spel utifrån spelarnas fysiska positionering och exponering, samt
 • uppvisa grundläggande förståelse för hur man presenterar en spelpitch.

Innehåll

Studenterna utför i projektform en fysisk spelkonstruktion som är rumslig, interaktiv och gestaltad med fokus på användargränssnitt, MDI och spelarens blottade position i rummet. Under kursen belyses de olika momenten ur ett gruppdynamiskt och processinriktat perspektiv för att möjliggöra reflektion och analys i projektsammanhang.
 
Kursen omfattar hela projektprocessen från idé till genomförande: förberedande arbete (definition av målgrupp, undersökning av tekniska begränsningar samt riskminimering), presentation av en elevator pitch, konceptdokument, skriftlig projektplan, kontinuerlig uppföljning och avrapportering enligt projektplanen samt genomförande, redovisning och utvärdering av projektet.

 

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, lärarledda övningar och laborationer samt handledning under projektarbetet.
 

Examination

Kursen innehåller följande examinationsmoment: konceptdokument, Scrum-dokument, alpha presentation, beta presentation och projektrapport.
 
Examination sker genom en projektplan med tillhörande konceptdokument som inlämnas och avrapporteras, samt genomförande, dokumentation och utvärdering av projektet.

BETYG
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på projektrapporten.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2016

 • Anthropy, Anna Game Design Vocabulary: Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design

  2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk