Kursplan för Astrofysik II

Astrophysics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för någon specifik gren av aktuell astronomisk forskning

* självständigt inhämta information, avgöra om den är relevant, samt sammanfatta och presentera artiklar i seminarier

Innehåll

Kursen genomförs i seminarieform. Innehållet koncentreras mot aktuella företeelser och problemställningar inom astronomin.

Undervisning

Seminarier.

Examination

Godkända seminarier och presentationer. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.