Kursplan för Arabisk grundkurs

Arabic, Basic Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB123
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  En B (områdesbehörighet 2) Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i Orientalistikprogrammet, termin 1, inriktning arabiska, samt i Arabiska A.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi

* beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

* redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd

* läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal

* översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon

* översätta enkla meningar från svenska till arabiska

* tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi

* med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne

* skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna

* diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus

Innehåll

Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen omfattar 15 hp. För fördjupning till filosofiekandidatexamen inom huvudområdet krävs totalt 120 hp varav minst 15 ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wehr, Hans; Cowan, J. Milton A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English)

  4th ed. considerably enl. and amended by the author: New York: Spoken Language Services, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

och ett av följande verk

 • Haywood, John Alfred; Nahmad, Hayim Musa New Arabic grammar of the written language

  2. ed.: London: Lund Humphries, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ryding, Karin C. A reference grammar of modern standard Arabic

  Cambridge, UK ;a New York: Cambridge University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur