Kursplan för Mikro- och nanoteknik II

Micro- and Nanotechnology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap. Mikro- och Nanoteknik I ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarteknik, biosensorer, kemiska sensorer, mikrooptik och mikofluidik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, kemiska sensorer, RF-MEMS, mikrooptik och mikrofluidik,
 • förklara och analysera hur halvledarkomponenter fungerar,
 • analysera och förklara hur och varför halvledarteknik och funktionella material utnyttjas i olika biosensorer och kemiska sensorer,
 • redogöra för användningen av polymera material inom mikro- och nanoteknik, materialegenskaper, tillverkningsteknik, och materialens möjligheter och begränsningar, främst för områdena mikrofluidik och mikrooptik,
 • utifrån givna frågeställningar, urskilja och granska publikationer relevanta för området,
 • identifiera ett sammansatt mikrosystem, förklara och urskilja dess beståndsdelar, och värdera systemets för- och nackdelar.

Innehåll

Grunderna för olika halvledarkomponenter såsom dioder och transistorer och de bakomliggande fysikaliska principerna. Principer som används i kemiska sensorer och biosensorer. Tillverkningsteknik, användning av, och egenskaper hos, polymera material och komponenter inom t.ex. mikrofluidik och mikrooptik.

Undervisning

Föreläsningar, mindre projekt både individuellt och i grupp, laborationer och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt studiebesök, godkända laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

 • Hsu, Tai-Ran MEMS and microsystems : design, manufacture, and nanoscale engineering

  2. ed.: Hoboken, N.J.: John Wiley, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Meddelas vid kursstart

Böcker

Kompendier och utdelat kursmaterial