Kursplan för Logopedens yrkesroll II. Rösten. Terapeutiskt förhållningssätt

Professional Logopedics II

Kursplan

 • 4,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3LG111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-06-20
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Jörgen Borg
 • Reviderad: 2013-05-22
 • Reviderad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: För tillträde till termin 2 krävs 22,5 godkända hp från programkurser från tidigare termin. Programmets uppläggning bygger på klar progression varför den studerande skall följa kurserna i tur och ordning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Mål

Efter kursen skall studenten
- kunna tillämpa den grundläggande röst- och taltekniken på den egna rösten.
- kunna förklara sambandet mellan andning, avspänning, hållning och röst samt självständigt utföra övningar för att träna andning, avspänning, hållning och röst.
- kunna reflektera kring grundläggande principer för ett etiskt och terapeutiskt förhållningssätt samt kombinera dessa till möjliga lösningar i vårdsituationer.
- kunna samverka i grupp och muntligt redovisa gruppens arbete.

Innehåll

Detta är den andra av kurserna Logopedens yrkesroll. Den genomgående strimman för dessa kurser omfattar muntlig och skriftlig framställning, vilket inkluderar röst- och talteknik, samt professionellt förhållningssätt.

Kursen bygger på tidigare undervisning om röstens anatomi och röstbildning. I kursen undervisas studenterna om grunderna för röstproduktion, röststörningar och röstbehandling samt rösten som kommunikationsmedel. Studenterna får i gruppövningar lära sig sambandet mellan andning, avspänning, hållning och röst och får vidare lära sig tekniker för att träna detta. Studenterna får tillsammans med en verksam logoped fem enskilda behandlingstillfällen som syftar till att studenten skall lära sig behärska sin egen röstfunktion och få en optimal röst- och talteknik för att sedan kunna utnyttja den i behandling av patienter med röstrubbningar men även andra patientgrupper. Momentet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig de verksamhetsförlagda kurserna och kursen Funktionella och organiska röstrubbningar hos vuxna och barn, termin 5 (se kursplan för denna kurs).

I samtal, diskussioner och övningar får studenten reflektera över situationen som patient, närstående och rollen som logoped. Studenterna får praktiskt tillämpa grunderna för ett terapeutiskt förhållningssätt och resonera kring konsekvenserna av detsamma. Momentet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig de verksamhetsförlagda kurserna samt kursen Logopedens yrkesroll III, termin 6 (se kursplan för denna kurs).

I kursen ingår även undervisning i för att studenten ska kunna tillämpa kunskaper om grundläggande statistik som är relevant vid användning av logopediska testmaterial inför de verksamhetsförlagda kurserna.

Barnobservation termin 2. I kursen ingår observation av ett barn i 1-årsåldern.

Godkänd kurs krävs för behörighet till kurserna Funktionella och organiska röstrubbningar hos vuxna och barn och Logopedens yrkesroll III.
I kursen ingår även undervisning i grundläggande statistik
.

Studenten ges inledande undervisning om olika aspekter vid muntlig och skriftlig framställning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, gruppövningar och enskild övning med verksam logoped.

Examination

Studenterna visar resultat av sitt lärande genom examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga och skriftliga. För godkänd kurs krävs både aktivt deltagande i obligatoriska lärandeaktiviteter och godkända resultat på examinerande moment. Information om examinerande moment respektive obligatoriska lärandeaktiviteter ges vid kursstart.

Godkänd kurs
Som betyg på kursen används Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt godkända muntliga och skriftliga redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl föreligger kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2013

TERAPEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • d´Elia, Giacomo Det kognitiva samtalet i vården.

  Stockholm: Natur och Kultur, 2004

  Hela boken läses

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kommunikation i praktiken : relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg Eide, Tom; Eide, Hilde Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Kap 13 "Att berätta dåliga nyheter" s 241-254

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Samtliga böcker återkommer i andra kurser. Med reservation för förändringar inför kurstillfället. Artiklar och annat undervisningsmaterial kan tillkomma. Information om dessa ges under kursen.

EGEN RÖST

 • Elliot, Ninni Röstboken : tal-, röst- och sångövningar

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Kap 1 och 2 läses. Kap 3 kan läsas kursivt.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Logopedi Hartelius, Lena; Nettelbladt, Ulrika; Hammarberg, Britta; Lyons, Lena

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Kap 1 sid 21-28 och kap 19 sid 264-269.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Samtliga böcker återkommer i andra kurser. Med reservation för förändringar inför kurstillfället. Artiklar och annat undervisningsmaterial kan tillkomma. Information om dessa ges under kursen.