Kursplan för Akademisk kinesiska

Chinese Academic Text

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KN701
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kinesiska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-07-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-04-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen med kinesiska som huvudområde

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs om 15 hp på avancerad nivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • med hjälp av lexikon kunna läsa, analysera och översätta texter på modern akademisk kinesiska till svenska;
 • kunna läsa och förstå vanliga element från det klassiska skriftspråket i modern akademisk text;
 • kunna leda och delta i diskussion på kinesiska kring ett ämne relaterat till text skriven på modern akademisk kinesiska;
 • på egen hand kunna på kinesiska muntligt och skriftligt sammanfatta text skriven på modern akademisk kinesiska;
 • kritiskt använda och ta ställning till text skriven på modern akademisk kinesiska.

Innehåll

Kursen består av läsning, analys och översättning av texter inom olika områden skrivna på modern akademisk kinesiska samt muntliga och skriftliga övningar och diskussioner kring de lästa texterna.

Undervisning

Undervisningen består av övnings- och examinationsmoment. I kursen ingår skriftliga och muntliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det krävs närvaro och aktivt deltagande vid kursens samtliga undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen. Kursen består av två delmoment: 1. läsning, analys och översättning av texter; samt 2. muntliga och skriftliga övningar och diskussioner. Moment 1 bedöms med Godkänd eller Underkänd. Moment 2 bedöms med Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget G krävs G för båda momenten och för betyget VG krävs G för moment 1 och VG för moment 2.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande mment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.