Kursplan för Finska A2

Finnish A2

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA023
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2016
 • Behörighet: Finska A1, 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i finska samt att ge översiktliga kunskaper om finsk kultur och det finska samhället.
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha ökad praktisk muntlig och skriftlig färdighet i finska
 • behärska det finska basordförrådet
 • kunna översätta och analysera enklare finska texter
 • ha grundläggande kunskaper om landet och kulturen
 • självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp
Delkursen innehåller träning i att utveckla förmågan att uppfatta och tala finska i olika sammanhang och att läsa och skriva texter av olika slag. Intensiva textstudier (100 s) av olika karaktär med systematisk uppbyggnad av ordförrådet i finska.

Kunskapskontroll sker genom fullgjorda inlämningsuppgifter, fortlöpande bedöm­ning och skriftligt slutprov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• översätta olika typer av enklare texter från finska
• översätta enkla texter till finska
• tala och skriva grammatiskt tillfredsställande
• skriva enkla texter på vardagliga teman på finska
• initiera, genomföra och avsluta enkla samtal på finska.

Delkurs 2. Finlandskunskap, 7,5 hp
Delkursen innehåller huvuddragen av Finlands historia, geografi, samhälls­förhållanden samt kultur- och litteraturhistoria. De uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. I anslutning till den litteratur­historiska översikten läses 1000 s finsk skönlitteratur i översättning eller original.

Kunskapskontroll sker genom skriftligt eller muntligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i Finlands historia
• ha kännedom om finska samhälls- och språkförhållanden
• ha kunskap om finsk kultur
• ha kännedom om huvuddragen i finsk litteratur
• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken.
 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 1.
 

Övriga föreskrifter

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2016

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

 • Eichhorn, Maila Nykänen, Jaana; Päivärinne, Sari Tekstitulkki II

  Helsinki: Laatusana: 2005

  Boken finns tillgänglig i PingPong

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tidskriftsartiklar och texter från Internet i samråd med läraren.

Hjälpmedel:

 • Hirvensalo, Lauri; Hedlund, Nils Ruotsalais-suomalainen sanakirja = Svensk-finsk ordbok.

  3. uppl.: Stockholm: 1970

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Göran Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja.

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982-1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lampén, Lea Ruotsalais-suomalainen suursanakirja : Svensk-finsk storordbok

  Helsingfors: Werner Söderström Oy, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sarantola, Anja; Sarantola, Tauno Ruotsi-suomi : opiskelusanakirja

  Porvoo: Werner Söderström, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cannelin, Knut; Cannelin, Aulis Suomalais-ruotsalainen suursanakirja = Finsk-svensk storordbok.

  3., uud. pain.: Porvoo: Söderström, 1976

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cantell, Ilse Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja.

  2. pain.: [Stockholm]: [Norstedts ordbok], 1996

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Finlandskunskap, 7,5 hp

I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses:

Samt en valfri roman av Väinö Linna.

Referenslitteratur:

 • Abondolo, Daniel Uralic Languages

  London: Routledge – 619 s.; ISBN: 9780415412643, 1998

 • Häikiö, Martti Suomen lähihistoria

  Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991

  I: Suomen silta 5/90-6/91. Artiklarna finns även på svenska

  Se bibliotekets söktjänst

 • Klinge, Matti Blick på Finlands historia

  8., omarb. uppl.: Helsingfors: Otava, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nodes of contemporary Finnish literature

  Helsinki: Finnish Literature Society, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laitinen, Kai Finlands litteratur : en översikt

  Helsinki: Otava, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meinander, Henrik Republiken Finland i går och i dag : Finlands historia från inbördeskriget till 2012

  Rev. och utök. uppl.: Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meinander, Henrik Finlands historia : linjer, strukturer, vändpunkter

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlantis, 2010

  Denna bok rekommenderas speciellt!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Valkonen, Markku Gaber Abrahamsen, Martha; Hicks, Malcolm Finnish art over the centuries

  2nd. rev. ed.: Helsinki: Otava, 1999

  Se bibliotekets söktjänst