Kursplan för Syntaktisk parsning (avancerad nivå)

Syntactic Parsing (Master's Level)

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN713
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt minst 60 hp i språkteknologi/datorlingvistik; eller minst 60 hp i datavetenskap; eller minst 60 hp i något språkvetenskapligt ämne jämte 15 hp i programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ges inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall en student för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 1. förklara de standardmässiga modeller och algoritmer som används i konstituent- och dependensparsning;
 2. implementera och utvärdera någon av dessa metoder;
 3. kritiskt granska vetenskapliga publikationer inom området syntaktisk parsning;
 4. utforma, evaluera eller teoretiskt analysera den syntaktiska komponenten i ett språkteknologiskt system,

med en viss grad av självständighet och med uppvisad förmåga att klart formulera och kritiskt diskutera metodologiska antaganden och att presentera resultaten på ett professionellt adekvat sätt.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom en serie av inlämningsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.