Kursplan för Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi

Current Trends in Greek Philology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR014
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 37, 2017
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för den grekiska filologins mest centrala frågor i dagsläget;
- förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med hänsyn till grekisk filologi;
- sammanfatta och kritiskt analysera vetenskapliga artiklar med särskild hänsyn till problemformulering samt teoretiska och metodologiska antaganden;
- diskutera vetenskaplig etik och samhälleliga effekter av filologisk forskning.

Innehåll

Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden inom grekisk filologi.

Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt skriftlig inlämningsuppgift

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.