Kursplan för Transformteori med tillämpningar

Transform Theory with Applications

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA269
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2018
 • Behörighet: 60 hp teknik/naturvetenskap. 30 hp matematik, inklusive linjär algebra och flervariabelanalys. Kretsteori.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• redogöra för grundläggande begrepp och satser inom transformteorin,
• uppvisa grundläggande räknefärdighet avseende begreppen i föregående punkt,
• lösa såväl matematiska som fysikaliska/tekniska problem genom att tillämpa teorin för transformer.

Innehåll

Grundläggande teori och egenskaper hos Fourierserier, Fouriertransformen, Laplacetransformen, och z-transformen. Tillämpningar på ordinära och partiella differentialekvationer samt differensekvationer. Kontinuerliga och diskreta linjära tidsinvarianta system: kausalitet och tidsinvarians. Stabilitetsvillkor. Laborationer med syfte att fördjupa förståelsen av transformteorin och dess tillämpningar av relevans för masterprogrammet i förnybar elgenerering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp). Genomförande samt skriftlig redovisning av laborationer (1 hp).

Övriga föreskrifter

Får ej ingå i samma examen som Transformmetoder 1MA034.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.