Kursplan för Bibelhebreiska I

Biblical Hebrew I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 44, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som delkurs i 5HE111 Hebreiska A 30hp och ges även som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Mål

För att erhålla betyg G ska studenten efter avslutad kurs minst kunna:
- redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi;
- redogöra för hebreiskans plats bland de semitiska språken;
- beskriva huvuddragen i hebreiskans skriftsystem och ljudstruktur med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi;
- redogöra för grundläggande nominal- och verblära;
- läsa enkla vokaliserade texter med försvarligt uttal;
- utan hjälpmedel översätta lärobokstexter från hebreiska;
- analysera ordformer i några givna enkla texter på hebreiska.

Innehåll

Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den klassiska hebreiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen och en enkel översikt av de semitiska språken.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och/eller skriftligt slutprov.

Övergångsbestämmelser

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.