Kursplan för Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar

Sociology of Power, Elites and Elite Education

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE117
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer


Kursen ingår I Masterprogrammet I utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.
 

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
 

 • väl känna till hur makt, eliter och elitutbildning har begreppsliggjorts inom skilda traditioner med relevans för utbildningssociologin
 • kritiskt värdera den vetenskapliga användbarheten i begreppsliga redskap och forskningsmetoder som används i studiet av makt, eliter och elitutbildningar
 • analysera förhållandet mellan makt, eliter och elitutbildningar i ett historiskt perspektiv och i skilda länder
 • analysera globaliseringens betydelse för makt, eliter och elitutbildningar
 • kritiskt undersöka hur makt utövas, förmedlas och byggs upp i skilda sociala kontexter
 
 

Innehåll

Kursen fokuserar på relationerna mellan makt, eliter och elitutbildning. I ett historiskt och komparativt perspektiv undersöks förhållandet mellan eliter och maktfältets struktur i olika länder. Vidare utforskas den roll utbildningsinstitutioner spelar i selektionen till och reproduktionen av eliter och maktens fält. Kursen tar även upp teoretiska och metodologiska frågor relaterade till studiet av makt, eliter och elitutbildning, som hur globaliseringens betydelse kan förstås och studeras och hur makt utövas, medieras och byggs upp i skilda sociala och historiska sammanhang, exempelvis under kolonialismen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

Historiska perspektiv på makt, eliter and elitutbildning

 • Charle, Christophe Elite Formation in Late Nineteenth Century : France Compared to Britain and Germany

  Ingår i:

  Historical social research : Historische Sozialforschung.

  Kèoln: Published jointly by QUANTUM [and] Zentrum fèur Historische Sozialforschung, 1979-

  vol. 33 (2008) nr. 2 (124) s. 249-261

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elias, Norbert The civilizing process. : Vol. 2 State formation and civilization

  Oxford: Blackwell, 1982

  pp 183-436

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Teorier och studier om makt och eliter

 • Bottomore, T. B. Elites and society

  2nd ed.: London: Routledge, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoffman-Lange, Ursula Vertical and Horizontal Accountability of Global Elites : Some Theoretical Reflections and a Preliminary Research Agenda

  Ingår i:

  Historical social research : Historische Sozialforschung.

  Kèoln: Published jointly by QUANTUM [and] Zentrum fèur Historische Sozialforschung, 1979-

  vol. 37 (2012) nr. 1 (139) s. 193-208

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kahn, Shanus Rahman The Sociology of Elites

  Ingår i:

  Annual review of sociology

  Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc., 1975-

  vol. 38 (2012) s. 361-377

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ljunggren, Joern Elitist Egalitarianism : Negotiating Culture in the Norwegian Cultural Elite

  Ingår i:

  Sociology.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Savage, Michael; Williams, Karel Remembering elites

  Malden, MA: Blackwell Pub., 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Studier av elitutbildningar

 • Cookson, Peter W.; Persell, Caroline H. English and American Residential Schools : A Comparative Study of the Reproduction of Social Elites

  Ingår i:

  Comparative education review.

  vol. 29 (1985) nr. 3 s. 283-298

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Khan, Shamus Rahman Privilege : the making of an adolescent elite at St. Paul's School

  2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weenink, Don "Cosmopolitanism as a Form of Capital: Parents Preparing their children for a Globalizing World" : Sociology 2008; pp. 1089-1106

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Yea, Rebecca; Nylander, Erik The Transnational Track : State Sponsorship and Singapore's Oxbridge Elite

  Ingår i:

  British journal of sociology of education.

  vol. 36 (2015) nr. 1 s. 11-33

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hartmann, Michael National Education Systems and Elite Recruitment

  Ingår i:

  Hartmann, Michael The sociology of elites

  London: Routledge, 2007

  s. 61-87

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk