Kursplan för Redovisning

Accounting

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE155
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet och som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått:
- grundläggande förståelse för de tekniker som används vid produktionen av redovisningsinformation
- grundläggande förståelse för användandet av redovisningsinformation vid externa analyser
- grundläggande förståelse för årsbokslutets utformning och hur lagar och regler påverkar utformningen av redovisningsstandards
- god förståelse för redovisningssystemets uppbyggnad.
 

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion av grundläggande begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Sambandet mellan resultat, balans och likviditet uppmärksammas. Parallellt introduceras principerna bakom dubbel bokföring, debet och kredit, konton och kontoplaner. Principerna exemplifieras med vanligt förekommande affärshändelser. Redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning är områdets centrala del. Här behandlas hur dessa rapporter påverkas av lagstiftning, konventioner, internationella redovisningsstandarder, olika redovisningsprinciper och värderingsmetoder. Området avslutas med en diskussion av hur redovisningsdata via nyckeltal kan användas för att beskriva företagets lönsamhet, likviditet och finansiella situation.

Exempel på specifika kunskaper och färdigheter som ska uppnås:
- förmåga att läsa finansiella rapporter
- upprätta årsbokslut på ett övergripande sätt
- skilja mellan begrepp som kostnad och utbetalning, respektive intäkt och inbetalning
- använda nyckeltal för att beskriva företags lönsamhet, likviditet och finansieringssituation
- kunna ställa upp balansräkning, resultaträkning samt kassaflödeanalys och förklara sambanden mellan dem
- kunna diskutera de värdegrunder som används i redovisningsstandards
- återge huvuddragen i utformningen av redovisningsstandards samt i IASBs ramverk

Undervisning

Undervisningen rymmer bl a föreläsningar, skriftliga uppgifter i grupp och seminarier.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination sker löpande genom individuellt skriftligt prov samt seminarier och inlämningsuppgifter i grupp. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat följande baskurser i företagsekonomi: Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och Företagande 2FE000, 2FE007, Kalkylering och redovisning 2FE279, Företag och marknad I 2FE778, Företag och marknad II 2FE779, 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, 2FE032, Företagsekonomi 1TG010, Ekonomistyrning för företag och offentliga organisationer 2FE017, Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 2FE944.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Marton, Jan; Sandell, Niklas; Stockenstrand, Anna-Karin Redovisning : från bokföring till analys

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marton, Jan; Sandell, Niklas; Stockenstrand, Anna-Karin Redovisning : från bokföring till analys. Övningsbok med fullständiga lösningar

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk