Kursplan för Läkemedel vid graviditet och amning

Drugs in Pregnancy and Lactation

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FX215
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2017-11-16
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: För studenter inom Apotekarprogrammet krävs minst 150 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i farmaceutisk biokemi, farmakologi, fysiologi och toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering samt att studenten har följt alla kurser på termin 1-7.
  För studenter inom Receptarieprogrammet krävs minst 120 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i farmaceutisk biokemi med cellbiologi, farmakologi, fysiologi samt toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering. Alla obligatoriska kurser på termin 1-5 ska vara genomgångna.
  Antagen till Masterprogrammet i läkemedelsanvändning.
  För fristående kurs krävs 150 hp inom farmaci, farmaceutisk vetenskap, medicin, veterinärmedicin eller biomedicin inklusive biomedicinska kurser som fysiologi, biokemi, cell/molekylärbiologi, farmakologi och toxikologi eller motsvarande kunskaper inom ämnesområdet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Farmaceutiska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter tidigare kurser 3FX900 Embryotoxikologi och 3FX950 Embryotoxikologi, fortsättningskurs B. På grund av överlappande innehåll kan kursen inte ingå i samma examen som farmaceutiska fakuletetens kurser 3FX900 och 3FX950.
Ersätter och motsvarar 3FX015.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs självständigt kunna bedöma och värdera rekommendationer gällande läkemedelsanvändning under graviditet och amning.

Efter fullgjord kurs ska studenten:

 • utifrån grundläggande kunskaper i utvecklingsbiologi, embryologi och reproduktionsbiologi kunna redogöra för känslighetsperioder och mekanismer för utvecklingstoxiska och reproduktionstoxiska effekter
 • kunna redogöra för de riktlinjer som gäller för utvecklings- och reproduktionstoxikologisk testning och säkerhetsvärdering av läkemedel och andra kemikalier
 • kunna diskutera strategier för användning av in vitro-system och andra alternativ till utvecklings- och reproduktionstoxikologiska studier på djur
 • kunna klassificera läkemedel med avseende på risk vid användning under graviditet och amning utifrån nationella och internationella klassificeringssystem, samt kunna redogöra för fördelar respektive brister med sådana klassificeringssystem
 • kunna bedöma risk/nytta för val av läkemedelsbehandling i anslutning till graviditet, förlossning och amning med avseende på påverkan på mor och barn
 • kunna söka, kritiskt granska, värdera, sammanställa och analysera vetenskapliga studier om risker med läkemedelsanvändning vid graviditet och amning, med utgångspunkt från vetenskaplig litteratur på engelska och nationella och internationella databaser
 • kunna skriva fackspråklig text på god svenska/engelska

Innehåll

Kursen behandlar risk- och säkerhetsaspekter med användning av läkemedel i samband med graviditet och amning. Efter genomgång av grunderna för reproduktion och utveckling, och uppkomsten av fosterskador och andra utvecklings- och reproduktionstoxiska effekter får studenten tillämpa dessa kunskaper genom att söka, kritiskt granska, sammanställa och kommunicera vetenskaplig information i skrift, samt muntligt presentera och motivera rekommendationer om eventuell användning av läkemedel under graviditet och amning.

Under kursen får studenten träna individuell skriftlig presentation och muntlig presentation i grupp.

Undervisning

Undervisning kommer att bedrivas i form av föreläsningar, webbföreläsningar och seminarier. Viss undervisning sker på engelska. Obligatoriska moment är kursstart, seminarier och ett individuellt litteraturarbete med skriftlig och muntlig redovisning samt opponering på annans students arbete.

Examination

Skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt skriftligt prov (provkod 1000) godkänt resultat på obligatoriska moment (provkod 1001 och 1002). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.